Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

13.11.2014 21:41

ZÁPIS

z 2.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 13. listopadu 2014  od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová

Program:         1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

                        2. Oprava kanalizace.

                        3. Odkup pozemku pro stavební parcely.

                        4. Stanovení odměn zastupitelů obce.

                        5. Pronájem budovy bývalé Jednoty. 

                        6. Přečerpávací stanice kanalizační trasy S3.

                        7. Různé.  

                        8. Závěr.

  1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Tomáš Korba a Stanislav  Princ, zapisovatelkou Marta Kosová.

2. Zastupitelstvo obce se jednohlasně shodlo na tom, že ohledně problému s kanalizací u čp. 111 ve Velké Chyšce bude oslovena firma VAK projekt s.r.o.  a firma VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o., aby předložily své nabídky na zpracování projektu a vytýčení nové trasy kanalizace u domu čp. 111.

3. Starosta obce pohovořil o pozemku pro stavební parcely v místě za domem čp. 105  ve Velké Chyšce. Navrhnul odkoupit polovinu pozemku č. 598/17 o výměře 374 m2 od S. P. za cenu 63 ,- Kč/m2  s tím, že veškeré náklady s tím spojené  půjdou za Obcí Velká Chyška, s tímto všichni zastupitelé obce  jednohlasně souhlasí.

4. Dále se zastupitelstvo obce zabývalo stanovením odměn za výkon funkce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a schválilo je.

5. Starosta obce pohovořil o nevyužité budově budovy bývalé Jednoty – pohostinství ve Velké Chyšce. Zastupitelé obce jednohlasně schválili záměr tuto budovu pronajmout, tento záměr bude vyvěšen v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

6. ZO jednohlasně schválilo, že firma VoKa – ekologické stavby s.r.o. zpracuje projekt pro územní a vodoprávní řízení včetně projednání se zainteresovanými orgány státní správy, včetně prováděcí dokumentace  na akci Kanalizace Velká Chyška – větev 3.

7. Starosta obce předložil Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška ze dne 12. listopadu 2014 provedeného Bc. Vítem  Zachariášem  z Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočiny, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a to za období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014.

Dále se hovořilo o dispozičních oprávněních k bankovním účtům, které nadále zůstává starostovi obce, místostarostovi a účetní obce; o  rozpočtových opatřeních, která schvaluje starosta obce v plném rozsahu v případě, že se nekoná jednání zastupitelstva obce.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí  rozpočtové opatření č. 5 za říjen 2014 týkající se dotace na úpravu veřejného prostranství  a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 za měsíc listopad 2014 (vyúčtování voleb a dle čerpání rozpočtu).

Zastupitelstvo obce se opětovně zabývala žádostí manželů P. a  J. B.,  o odkoupení budovy čp. 2 a pozemku č. 5/1 ve Velké Chyšce a jednohlasně  rozhodlo, že vyvěsí záměr tuto budovu prodat. Obec Velká Chyška   nechá  zaměřit odbornou firmou  pozemky přiléhající  k budově čp. 2.

Byla navržena a jednomyslně schválena inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventuru majetku obce ve složení: 

Předseda: Bc. Monika Kratochvílová

Členové: Tomáš Korba,  Zdeněk Štěpánek

 

Zapsala: M. Kosová dne 13. listopadu 2014  v 20,50 h.

                                                                                  Ověřovatelé zápisu:    Tomáš Korba                                                                                                                                                              Stanislav Princ

 

USNESENÍ

z 2. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 13. listopadu  2014 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu  Velká  Chyška

Zastupitelstvo obce po projednání    

bere na vědomí

záměr oslovit ohledně problému s kanalizací u čp. 111 ve Velké Chyšce   firmu VAK projekt s.r.o.  a firmu VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o., aby předložily své nabídky na zpracování projektu a vytýčení nové trasy kanalizace u domu čp. 111

schvaluje

odkoupit  polovinu pozemku  č. 598/17  o výměře 374 m2 od S. P.   za cenu 63,- Kč / m2  s tím, že veškeré náklady s tím spojené  půjdou za Obcí Velká Chyška

schvaluje

stanovení  odměn za výkon funkce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

schvaluje

záměr  pronajmout budovu bývalé Jednoty – pohostinství ve Velké Chyšce

schvaluje

zadání zpracování projektu pro územní a vodoprávní řízení včetně projednání se zainteresovanými orgány státní správy, včetně prováděcí dokumentace  na akci Kanalizace Velká Chyška – větev 3, a to firmou  VoKa – ekologické stavby s.r.o.

bere na vědomí

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška ze dne 12. listopadu 2014 provedeného  Bc. Vítem  Zachariášem  z Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočiny,  při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a to za období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014

schvaluje

dispoziční oprávnění  k bankovním účtům, a to pro  starostu  obce, místostarostu   a účetní obce;

pověřuje

starostu obce v plném rozsahu ke schvalování rozpočtových opatření  v případě, že se nekoná jednání zastupitelstva obce

bere na vědomí

 rozpočtové opatření č. 5 za říjen 2014 týkající se dotace na úpravu veřejného prostranství

 schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 za měsíc listopad 2014 (vyúčtování voleb a dle čerpání rozpočtu)

schvaluje

inventarizační komisi pro fyzickou a dokladovou inventuru majetku obce ve složení: 

předseda: Bc. Monika Kratochvílová, členové: Tomáš Korba,  Zdeněk Štěpánek

schvaluje

záměr prodeje budovy čp. 2 a pozemku č. 5/1 ve Velké Chyšce

 

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět