Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ

01.10.2013 12:00

Starosta obce - § 99 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích ( obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky

  Mateřská škola Velká Chyška

Požadavky:

1)  předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.

2) znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení

3)  organizační a řídící schopnosti.

4) písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 strany

5) dobrý zdravotní stav.

6)  občanská a morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

1)  úředně ověřené kopie dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání      ( diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělávání/ maturitní vysvědčení).

2)  doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem

3) strukturovaný profesní životopisformátu A4

4) výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádán

5) lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele ( ne starší 2 měsíců), originál, popř. ověřená kopie.

6) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: dle dohody.

Obálku označte slovy: „ Konkurz MŠ – neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30.10.2013

Na adresu: Obecní úřad Velká Chyška, Velká Chyška 69, 394 28

 

Ve Velké Chyšce 1.10.2013

 

Za vyhlašovatele: Josef Zeman

                            starosta obce

—————

Zpět