Multifunkční objekt v obci Velká Chyška

08.08.2008 13:16

Obec Velká Chyška

vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení na zhotovitele díla

Multifunkční objekt v obci Velká Chyška

Zadavatel:
Obec Velká Chyška
statutární zástupce: starosta obce, pan Josef Zeman – osoba oprávněná k právním úkonům ve věci veřejné zakázky
394 28 Velká Chyška 94
IČ: 00249289
telefon: 565 442 831

Zastoupení zadavatele (na základě mandátní smlouvy):
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 330 460, GSM brána: 602 244 226

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy domu čp. 69 ve Velké Chyšce. Vzhled stavby i vnější rozměry zůstanou zachovány. V rámci stavebních úprav dojde k výměně oken, opravě fasády, provedení hydroizolace (obvodová pojistná drenáž a venkovní větrací kanál v úrovni podlahy), provedení nových příček v přízemí a ve 2. NP, provedení SDK příček, nových podlah, fasády objektu, úpravě vstupu vč. rampy pro vozíčkáře. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle projektové dokumentace, výkazu výměr a podmínek zadávací dokumentace.

Předpokládané termíny realizace veřejné zakázky: 15. 9. 2008 – 30. 6. 2009

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:
Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně po předchozí telefonické dohodě se starostou obce, panem Josefem Zemanem, mobil 725 101 140 nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. dne 20. 8. 2008 (§ 49, odst. 4 zákona).

Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 8. 2008 v 1045 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České Budějovice. Otevírání obálek bude zahájeno po skončení lhůty pro podání nabídek, tzn. dne 26. 8. 2008 v 1100 hodin v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové komise pro otevírání obálek a náhradníci, určení zástupci zadavatele, zástupci STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o. a po jednom zástupci za uchazeče.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Kvalifikaci podle § 50 splní dodavatel, který prokáže splnění:

 1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 – předložením čestného prohlášení
 2. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 musí být potvrzeno VŠEMI ČLENY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI
 3. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 – předložením dokladů dle písm. a), b) a d)
 4. k písm. a) orig. nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90-ti dnů
 5. k písm. b) ověř. kopie živnostenských listů vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, jehož rozsah je definován v čl. 3.1 Zadávací dokumentace a v čl. II.2. smlouvy o dílo
 6. k písm. d) ověř. kopie osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
 7. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 – předložením dokladů dle odst. 1 písm. a) a c)
 8. k písm. a) ověřená kopie pojistného certifikátu nebo smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na minimální pojistnou částku 15 mil. Kč
 9. k písm. c) přehledná tabulka dosaženého celkového obratu a obratu za stavební práce v posledních 3 letech – minimální obrat dodavatele za stavební práce ve výši 50 mil. Kč/rok
 10. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 – předložením dokladů dle odst. 3 písm. a), d) a odst. 4
 11. k odst. 3 písm. a) min. 3 stavby srovnatelného charakteru, které svým objemem celkových nákladů stavby překračují 10 mil. Kč včetně osvědčení objednatelů o řádném dokončení realizovaných staveb v originálech nebo ověřených kopiích
 12. k odst. 3 písm. d) ověř. kopie certifikátu ISO řady 14000
 13. k odst. 4 ověř. kopie certifikátu ISO řady 9000.

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kritéria pro hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek v souladu s vyhlášenými kritérii a dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

 

výše nabídkové ceny

 1. 60 %
 

záruka a záruční podmínky

 1. 30 %
 

sankční instrumenty

 1. 10 %

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout v sídle STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České Budějovice, po předchozí telefonické dohodě (tel. 387 330 460, GSM 602 244 226), každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin. Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta bezplatně. Projektová dokumentace je pouze k zapůjčení.
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 20. 8. 2008.
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách byla vybraným dodavatelům odeslána dne 8. 8. 2008.

—————

Zpět