Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2009

13.05.2010 13:24

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2009

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v tis. Kč

 

 

Schválený rozpočet

Rozpoč.opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

3119

-550,7

2568,3

2568,3

100

Tř.2-nedaň.příjmy

758,7

+199,6

958,3

958,3

100

Tř.3-kapit.příjmy

-

+31,2

31,2

31,2

100

Tř.4-přij.dotace

31,7

+308,4

340,1

340,1

100

Příjmy celkem

3909,4

-11,5

3897,9

3897,9

100

Tř.5-běžné výdaje

3909,4

+5,5

3914,9

3914,9

100

Tř.6-kapitál.výdaje

 

+16061,2

16061,2

16061,2

100

Výdaje celkem

3909,4

+16066,7

19976,1

19976,1

100

Saldo:příjmy-výdaje

 

 

-16078,2

-16028,2

 

Tř.8-financování

 

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

14655

 

Splátky úvěrů

 

 

 

-124

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

 

 

 

1547,2

 

Financování celk.

 

 

16078,2

16078,2

 

Přebytek(-),ztráta +

 

 

+16078,2

+16078,2

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

Výnosy                           1 272,30  tis. Kč   
Náklady                          1 271,32
Výsledek hospodaření     +    0,98

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích 
 v  plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Velká Chyška, 12.5.2010
Vyvěšeno :  13.5.2010
Sejmuto :

—————

Zpět