Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2010

05.04.2011 13:28

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2010

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010  v tis. Kč

 

 

Schválený rozpočet

Rozpočt. opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

2586

+75,2

2661,2

2661,2

100

Tř.2-nedaň.příjmy

879,6

+2278,1

3157,7

3157,7

100

Tř.3-kapit.příjmy

-

 

 

 

 

Tř.4-přij.dotace

111,1

+11066,9

11178

11178

100

Příjmy celkem

3576,7

+13420,2

16996,9

16996,9

100

Tř.5-běžné výdaje

3204,7

-70,1

3134,6

3134,6

100

Tř.6-kapitál.výdaje

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

3204,7

-70,1

3134,6

3134,6

100

Saldo:příjmy-výdaje

372

13490,3

13862,3

13862,3

 

Tř.8-financování

 

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

 

-13692

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

 

 

 

 

 

Financování celk.

 

 

 

 

 

Přebytek(-),ztráta +

 

 

 

-170,3

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

Výnosy                             1 307   tis. Kč   
Náklady                            1 285
Výsledek hospodaření     +  22

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích 
v  plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Velká Chyška, dne: 5.4.2011
Vyvěšeno: 5.4.2011
Sejmuto:
Schváleno ZO Velká Chyška, dne :

—————

Zpět