Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2011

21.03.2012 19:54

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2011

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  v tis. Kč

 

 

Schválený rozpočet

Rozpočt. opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

2 696,0

+103,2

2 799,2

2 799,2

100

Tř.2-nedaň.příjmy

1 104,2

+730,3

1 834,5

1 834,5

100

Tř.3-kapit.příjmy

 

+1,2

1,2

1,2

100

Tř.4-přij.dotace

83,9

+122,0

205,9

205,9

100

Příjmy celkem

3 884,1

+956,7

4 840,8

4 840,8

100

Tř.5-běžné výdaje

3 512,1

-152,8

3 359,3

3 359,3

100

Tř.6-kapitál.výdaje

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

3 512,1

 

3 359,3

3 359,3

100

Saldo:příjmy-výdaje

372,0

 

1 481,5

1 481,5

 

Tř.8-financování

 

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

-839,0

-839,0

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

 

 

 

 

 

Financování celk.

 

 

 

 

 

Přebytek(-)

,ztráta +

 

 

 

-642,5

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

  Výnosy                           1 158   tis. Kč  

  Náklady                          1 112

 Výsledek hospodaření     +  46

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích

 v  plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu

(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
 

Stav dlouhodobého majetku v roce 2011

Účet

N á z e v

018

DDNM – SW 7000-60000 Kč

     27 355,50

019

Územní plán obce

    304 955,00

021

Budovy, stavby

25 843 645,11

022

Samostatné movité věci a soubory

    949 411,84

028

Drobný dlouhodobý majetek

 1 646 037,27

031

Pozemky

 4 332 424,00

032

Umělecká díla a předměty

      28 143,00

042

Pořízení DHM

   209 250,00

069

Cenné papíry – akcie

    109 800,00

 

celkem

33 451 021,72

Velká Chyška, dne : 21.3.2012

Vyvěšeno: 21.3.2012

Sejmuto a schváleno ZO:

 

 

 

—————

Zpět