Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2012

28.03.2013 00:01

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012  v tis. Kč

 

Schválený rozpočet

Rozpoč.opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

2884,8

+51

2935,8

2935,8

100

Tř.2-nedaň.příjmy

1132,1

-8,9

1123,2

1123,2

100

Tř.3-kapit.příjmy

 

 

 

 

100

Tř.4-přij.dotace

83,1

+109

192,1

192,1

100

Příjmy celkem

4100,0

+151,1

4251,1

4251,1

100

Tř.5-běžné výdaje

4100,0

 

3802,2

3802,2

100

Tř.6-kapitál.výdaje

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

4100,0

 

3802,2

3802,2

100

Saldo:příjmy-výdaje

 

 

448,9

448,9

 

Tř.8-financování

 

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

 

 

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

 

 

 

 

 

Financování celk.

 

 

 

 

 

Přebytek(-),ztráta +

 

 

-448,9

-448,9

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

  Výnosy                           1 252 258 Kč  

  Náklady                          1 251 760

 Výsledek hospodaření          +  498

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v  plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
 

Stav dlouhodobého majetku v roce 2012

Účet

N á z e v

018

DDNM – SW 7000-60000 Kč

     27 355,50

019

Územní plán obce

    304 955,00

021

Budovy, stavby

25 843 645,11

022

Samostatné movité věci a soubory

    949 411,84

028

Drobný dlouhodobý majetek

 1 696 600,07

031

Pozemky

 4 332 424,00

032

Umělecká díla a předměty

      28 143,00

042

Pořízení DHM

   209 250,00

069

Cenné papíry – akcie

    109 800,00

 

celkem

33 501 584,52

 

Velká Chyška, dne : 28.3.2013

Vyvěšeno:

Sejmuto a schváleno ZO:

—————

Zpět