Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2013

06.03.2014 15:00

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2013

 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013  v tis. Kč

 

 

Schválený rozpočet

Rozpoč.opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

2803

+438,9

3241,9

3241,9

100

Tř.2-nedaň.příjmy

701,2

+200,0

901,2

901,2

100

Tř.3-kapit.příjmy

 

 

 

 

100

Tř.4-přij.dotace

54,4

+243,3

297,7

297,7

100

Příjmy celkem

3558,6

+882,3

4440,9

4440,9

100

Tř.5-běžné výdaje

3751,8

-1207,7

2544,1

2544,1

100

Tř.6-kapitál.výdaje

110,8

+1162,6

1273,4

1273,4

100

Výdaje celkem

3862,6

 

3817,5

3817,5

100

Saldo:příjmy-výdaje

 

 

623,4

623,4

 

Tř.8-financování

304,0

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

 

 

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

304,0

 

 

 

 

Financování celk.

304,0

 

 

 

 

Přebytek(-),ztráta +

 

 

-623,4

-623,4

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

 

  Výnosy                           1 269

  Náklady                          1 254

 Výsledek hospodaření      +  15


Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).


Stav dlouhodobého majetku v roce 2013

 

Účet

N á z e v

018

DDNM – SW 7000-60000 Kč

     27 355,50

019

Územní plán obce

    304 955,00

021

Budovy, stavby

25 897 553,61

022

Samostatné movité věci a soubory

  1 060 185,84

028

Drobný dlouhodobý majetek

  1 795 493,07

031

Pozemky

 4 332 424,00

032

Umělecká díla a předměty

      28 143,00

042

Pořízení DHM

    511 860,00

069

Cenné papíry – akcie

    109 800,00

 

celkem

34 057 770,02  

 

         Výsledek přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška  podle Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO : 00249289 za rok 2013 – Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Velká Chyška, dne : 5.3.2014

Vyvěšeno: 6.3.2014

Sejmuto a schváleno ZO:

—————

Zpět