Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014

27.03.2015 08:47

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014  v tis. Kč

 

Schvále-ný rozpočet

Rozpoč.

opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

3254,2

+89,4

3343,6

3343,6

100

Tř.2-nedaň.příjmy

1448,4

+149,5

1597,9

1597,9

100

Tř.3-kapit.příjmy

 

 

 

 

 

Tř.4-přij.dotace

54,4

+187,1

241,5

241,5

100

Konsolid.příj.4060

 

-52

-52

-52

 

Příjmy celkem

4757

+374

5131

5131

100

Tř.5-běžné výdaje

3827

-798,6

3028,4

3028,4

100

Tř.6-kapitál.výdaje

930

+1858,9

2788,9

2788,9

100

Konsol.výdajů4250

 

-52

-52

-52

 

Výdaje celkem

4757

+1008,3

5765,3

5765,3

100

Saldo:příjmy-výdaje

 

 

-634,3

-634,3

 

Tř.8-financování

 

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

 

 

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

 

 

 

 

 

Financování celk.

 

 

 

 

 

Přebytek(-),

ztráta +

 

 

634,3

634,3

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

  Výnosy                           1 279 944,54

  Náklady                          1 243 563,19

 Výsledek hospodaření        +36 381,35
 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích

 v  plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu

(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).


Stav dlouhodobého majetku v roce 2014

Účet

N á z e v

018

DDNM – SW 7000-60000 Kč

     27 355,50

019

Územní plán obce

    304 955,00

021

Budovy, stavby

29 746 454,31

022

Samostatné movité věci a soubory

  1 060 185,84

028

Drobný dlouhodobý majetek

  2 072 088,07

031

Pozemky

 4 332 424,00

032

Umělecká díla a předměty

      47 503,00

042

Pořízení DHM

    209 250,00

069

Cenné papíry – akcie

    109 800,00

 

celkem

37 910 015,72

   

  Výsledek přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška  podle Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO : 00249289 za rok 2014 – Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Velká Chyška, dne : 25.3.2015

Vyvěšeno: 26.3.2015

Sejmuto a schváleno ZO:

 

—————

Zpět