Obec Velká Chyška zápis a usnesení z 11. zastupitelstva

27.12.2019 10:21

ZÁPIS

z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. prosince 2019 od 18 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, Bc. M. Kosová, J. Mička, Mgr. M. Kratochvílová, Z. Štěpánek, R. Bártů a S. Princ

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočet obce Velká Chyška na rok 2020.

3. Závěr.

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Stanislav Princ a Mgr. Monika Kratochvílová, zapisovatelkou Bc. Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

2.Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo rozpočet obce Velká Chyška na rok 2020 /jako vyrovnaný ve výši 6 990 000,- Kč/, a to počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 27. prosince 2019 v 19,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Princ

                               Mgr. Monika Kratochvílová

 

 

USNESENÍ

 

ze 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. prosince 2019 od 18 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 11. zasedání zastupitelstva obce

a určuje

ověřovateli zápisu Stanislava Prince a Mgr. Moniku Kratochvílovou, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou


2. schvaluje

rozpočet obce Velká Chyška na rok 2020 /jako vyrovnaný ve výši 6 990 000,- Kč/

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

—————

Zpět