Obec Velká Chyška zápis a usnesení z 8. zastupitelstva

26.09.2019 10:11

ZÁPIS

ze 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. září 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Z. Štěpánek, Bc. M. Kosová, J. Mička, Mgr. M. Kratochvílová, Jiří Bezemek

Program:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.
  2. Obnova sociálního zařízení sportoviště Velká Chyška.
  3. Různé  

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Mička a Mgr. Monika Kratochvílová., zapisovatelkou Bc. Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Starosta obce seznámil přítomné s výsledky poptávky cenové nabídky na akci „Obnova sociálního zařízení sportoviště Velká Chyška“, jsou k dispozici nabídky třech firem, a to

Jiří Plášil, IČO: 40692884, Lukavec

Jiří Toman, IČO: 72130164, Pojbuky 53

SBH Hovorka s.r.o., IČO: 28076044, Červená Řečice 303.

Z těchto nabídek byla vybrána k provedení této akce firma Jiří Plášil, IČO: 40692884, Lukavec, která nabídla nejnižší cenu.

 

3. Starosta obce informoval o skutečnosti, že do katastru nemovitostí byl zapsán Kulturní dům Velká Chyška, bylo mu přiděleno čp. 106. Dále zastupitelé diskutovali o nutnosti případných oprav (okna, střecha, fasáda).

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 26. září 2019 v 20,00 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Josef Mička

                                                           Mgr. Monika Kratochvílová

 

USNESENÍ

 

ze 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. září 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 8. zasedání zastupitelstva obce

a určuje

ověřovateli zápisu Josef Mička a Mgr. Monika Kratochvílová, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou


2. schvaluje

nabídku Jiřího Plášila, IČO: 40692884, Lukavec s nejnižší cenou na provedení akce „Obnova sociálního zařízení sportoviště Velká Chyška“

 

3. bere na vědomí

zápis Kulturního domu Velká Chyška do katastru nemovitostí a přidělení čp. 106, nutnost případných oprav (okna, střecha, fasáda) na něm

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

 

 

—————

Zpět