Obec Velká Chyška zápis a usnesení z 9. zastupitelstva

29.11.2019 10:15

ZÁPIS

z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. listopadu 2019 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, Bc. M. Kosová, J. Mička, R. Bártů;

Josef Martínek

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. KPÚ Velká Chyška – připomínky J. Martínka čp. 113.

3. David Střádal žádost s přístupem a příjezdem přes pozemek 544/2 k.ú. Velká Chyška, žádost s napojením na vodovod na pozemcích 236/1, 241/8 k.ú. Bratřice.

4.Vodné a stočné rok 2020, poplatky za svoz komunálního odpadu rok 2020 a ze psa.

5.OZV o místním poplatku za komunální odpad a OZV o místním poplatku ze psů.

6.Směna pozemků - pan Švára.

7.Příprava rozpočtu obce na rok 2020.

8. Různé.

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Zeman a Roman Bártů., zapisovatelkou Bc. Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

2.Pan Martínek uvedl před přítomnými několik níže uvedených poznámek k nově navrženým cestám v rámci KPÚ Velká Chyška: p.č. 1830 v k. ú. Velká Chyška -  vlhká cesta nad rybníkem Veseckých, p.č. 1867 a 1876 – křížení cest – mokro, svažitost na p.č. 1830, 2028 a 2019 křižovatka – mokro. Zastupitelé obce berou na vědomí tyto připomínky a navrhují, aby byly podrobněji prodiskutovány dne 16. prosince 2019 na závěrečném jednání sboru zástupců a zastupitelů obce ke KPÚ Velká Chyška.

 

3. Starosta obce předložil přítomným žádost Davida Střádala o přístup a příjezd přes pozemek 544/2 k.ú. Velká Chyška a žádost o napojení na vodovod na pozemcích 236/1, 241/8 k.ú. Bratřice. Zastupitelstvo obce souhlasí s oběma žádostmi za podmínky, že žadatel zřídí ve prospěch Obce Velká Chyška - vlastníka stavby vodovodního řadu – služebnost inženýrské sítě sestávající se z práva uložení, provozování, údržby a provádění oprav a modernizace předmětné stavby na části služebného pozemku dle GP 274-553/2019 na zmíněných pozemcích a toto bude zapsáno do katastru nemovitostí. Náklady s tímto spojené bude hradit Obec Velká Chyška.

Výsledek hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Zastupitelé obce se zabývali stanovením poplatku za vodné a stočné, který zůstává na 17,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to od 1. ledna 2020, s počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel,

dále stanovením poplatku za svoz TKO, který bude ve výši 600,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační chalupu, děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku, jsou osvobozeny, a to od 1. ledna 2020, s počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel,

a dále stanovením místního poplatku ze psů, který zůstává na 50,- Kč za kalendářní rok za prvního psa, a za druhého a každého dalšího téhož držitele 75,- Kč, a to od 1. ledna 2020,

s počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů,

a to s počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

6. Záměr směny pozemku mezi Obcí Velká Chyška a Václavem Švárou, Nad Řekou 1825,Vlašim 258 01, která se týká následujících pozemků v k.ú. Velká Chyška p.č. 455/4 o velikosti 7057 m2 - lesní pozemek

za v k.ú. Velká Chyška PZE 590 o velikosti 5757 m2 orná půda a p.č. 714/1 o velikosti 1185 m2 lesní pozemek. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 6. září 2019.

Zastupitelstvo obce tuto směnu schvaluje, a to s počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

7. Dále starosta obce pohovořil o přípravě rozpočtu obce na rok 2020.

 

8. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 1. listopadu 2019.  

Předsedkyně finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 31. října 2019 a Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Mateřské školy Velká Chyška ze dne 1. července 2019 a 30. října 2019.

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 29. listopadu 2019 v 20,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Josef Zeman
                                Roman Bártů

 

USNESENÍ

 

ze 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. listopadu 2019 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program 9. zasedání zastupitelstva obce

a určuje

ověřovateli zápisu Josefa Zemana a Romana Bártů, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou


2. bere na vědomí

připomínky Josefa Martínka ke KPÚ


3. souhlasí

s oběma žádostmi Davida Střádala o přístup a příjezd přes pozemek 544/2 k.ú. Velká Chyška a žádost o napojení na vodovod na pozemcích 236/1, 241/8 k.ú. Bratřice, a to za podmínky, že žadatel zřídí ve prospěch Obce Velká Chyška vlastníka stavby vodovodního řadu služebnost inženýrské sítě sestávající se z práva uložení, provozování, údržby a provádění oprav a modernizace předmětné stavby na části služebného pozemku dle GP 274-553/2019 na zmíněných pozemcích, náklady s tímto spojené bude hradit Obec Velká Chyška


4. schvaluje

stanovení poplatku za vodné a stočné na 17,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to od 1. ledna 2020,

stanovení poplatku ve  výši 600,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační chalupu; děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku, jsou osvobozeny, a to od 1. ledna 2020, a místní poplatek ze psa ve výši 50,- Kč za kalendářní rok za prvního psa, a za druhého a každého dalšího téhož držitele 75,- Kč, a to od 1. ledna 2020


5. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů


6. schvaluje

směnu pozemku v k.ú. Velká Chyška p.č. 455/4 o velikosti 7057 m2 - lesní pozemek za v k.ú. Velká Chyška PZE 590 o velikosti 5757 m2 orná půda a p.č. 714/1 o velikosti 1185 m2 lesní pozemek mezi Obcí Velká Chyška a Václavem Švárou, Nad Řekou 1825,Vlašim 258 01


7. bere na vědomí

přípravy rozpočtu obce na rok 2020


8. bere na vědomí

Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 1. listopadu 2019, Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 31. října 2019 a Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Mateřské školy Velká Chyška ze dne 1. července 2019 a 30. října 2019.

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět