Prodej pozemku č. st. 5/1

20.03.2015 00:01

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. st. 5/1 o výměře 381 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 2, objekt k bydlení,  vše v katastrálním území a obci Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

Obec vyhlašuje záměr prodeje za účelem demolice, kterou provede vybraný kupující do 10 let od zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Občané obce se mohou k tomuto záměru vyjádřit a „Zájemci“ o koupi nemovitosti podat své „Nabíd­ky“, které musejí být doručeny Obecnímu úřadu Velká Chyška do 16:00 hodin dne 10. dubna 2015.

Podmínkou pro akceptování „Nabídky“ zastupitelstvem obce je složení dále uvedené finanční jistoty „Zájemcem“. Žadatel je povinen nejpozději do termínu k podání nabídky složit finanční jistotu ve výši 50.000 Kč na bankovní účet obce Velká Chyška vedený u KB Pacov, č. ú. 4729261/0100,  v. s. 2 (jistota musí být nejpozději v tento den na účtu připsána). Nabídka „Zájemce“, který složí finanční jistotu v pozdějším termínu nebo u jiného peněžního ústavu nebo na jiný účet nebo na jiný v. s. nebude zastupitelstvem obce posuzována. Finanční jistotu nelze složit platební kartou, směnkou, šekem nebo bankovní zárukou. Složenou finanční jistotu vrátí obec Velká Chyška neúspěšným Zájemcům bankovním převodem na jejich účet (tj. na účet, který bude uveden v nabídce) neprodleně po vydání rozhodnutí zastupitelstva obce Velká Chyška o prodeji nabízených nemovitostí konkrétnímu Zájemci, a to s výjimkou vybraného Zájemce. Pokud vybraný Zájemce neuzavře na výzvu obce Velká Chyška kupní „Smlouvu“ ve lhůtě stanovené v této výzvě, nebo nesloží kupní cenu sníženou o složenou finanční jistotu, propadá složená finanční jistota do majetku obce jako smluvní pokuta za zmaření prodeje.

 

Součástí nabídky ke koupi nemovitosti musí být:

·         Jméno, trvalé bydliště a rodné číslo Zájemce

·         Výše nabídnuté celkové kupní ceny

·         Prohlášení, že do 10 let od zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí Zájemce provede na vlastní náklady demolici stavby

·         Informaci, kam vrátit složenou finanční jistotu, pokud nebude Zájemce úspěšný

·         Souhlas se smluvní pokutou ve výši složení finanční jistoty v případě zmaření prodeje vinou Zájemce

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Velká Chyška na jeho 8. zasedání dne 19. března 2015, usnesením č. 4/8.

Ing. Martin Drs

starosta obce Velká Chyška

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. března 2015 (podpis)

Sejmuto z úřední desky dne: 6.dubna 2015 (podpis)

—————

Zpět