Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

15.03.2019 19:43

ZÁPIS

z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 14. března 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce
 

Přítomni: Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, Z. Štěpánek, S. Princ, T. Korba, Mgr. Monika Kratochvílová, J. Zeman, R. Bártů

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Koupě budovy bývalé Jednoty.

3. Kastrace potulujících se koček v obci.

4. Soustava rybníků: „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž.

5. Pronájem rybníka „Ovčín“.

6. Směny pozemků.

7. Projekt Posílení vodovodu Velká Chyška a Splašková kanalizace a ČOV Velká Chyška.

8. Různé.

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Roman Bártů a Josef Mička, zapisovatelkou Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Starosta obce informoval o výsledku jednání s SD Jednota Kamenice nad Lipou ohledně prodeje budovy bývalé prodejny, SD Jednota přistoupila na částku 1 820 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje odkup pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121, a PZE 43 o výměře 521 m2,  a to za konečnou částku ve výši 1 820 000,- Kč, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

3.Starosta obce seznámil přítomné s podnětem občanů na odchyt a následnou kastraci potulujících se koček. Vzhledem k tomu, že potulujících se koček není velké množství, zastupitelstvo obce toto neschvaluje, s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 0, proti 9, zdržel se 0.

 

4. Ohledně Soustavy rybníků: „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustavy rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž a  Soustavy rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž bere zastupitelstvo obce na vědomí a souhlasí s tím, že firma Česká   vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, České Budějovice, IČO: 26868393, provede na základě uzavřené Příkazní smlouvy vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele staveb, administraci výběrového řízení na dodavatele staveb  související  s výše uvedenými soustavami rybníků.

 

5.Starosta obce seznámil přítomné s tím, že dnem 31. 12. 2018 skončil podnájem pozemku (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška - rybníka „Ovčín“.  Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo, že obec vyvěsí záměr tento pozemek podnajmout pro další období do 31. prosince 2020, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

6. Dále starosta obce popsal stav ohledně směny pozemků.  Obec Velká Chyška vzhledem k nutnosti získat pozemky pro přípravu stavebních parcel souhlasí s přípravou směny PZE 590 o výměře   5757 m2 a pozemku p.č. 714/1 o výměře 1185 m2, a to za 6942 m2 lesního pozemku ve vlastnictví Obce Velká Chyška. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k přípravě této směny a s tím souvisejících úkonů, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

7.Starosta obce na projekty Posílení vodovodu Velká Chyška a Splašková kanalizace a ČOV Velká Chyška předložil nabídky třech firem, a to 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, Pelhřimov, IČO: 261 12 396, Ing. Vítězslav Pavel, Voda-Příroda, Táborská 18/10, Pelhřimov, IČO: 05720419, a Ing. Arch. Jiří Vohralík, Projektový ateliér a inženýrské služby, Čajkovského 654/37, Jihlava, IČO: 473 68 977. Z těchto firem byla k realizaci projektů   vybrána firma 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, Pelhřimov, IČO: 261 12 396, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Na tyto projekty budou žádány dotace z Fondu Vysočiny Čistá voda 2019.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 14. března 2019 v 20,30 h.


Ověřovatelé zápisu:   Roman Bártů

                                Josef Mička

 

USNESENÍ

 

z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 14. března 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 4. zasedání zastupitelstva obce

určuje

ověřovateli zápisu Romana Bártů a Josefa Mičku, zapisovatelkou Martu Kosovou

 

2. schvaluje

odkup pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121, a PZE 43 o výměře 521 m2, a to za konečnou částku ve výši 1 820 000,- Kč, 00 Kč

 

3. neschvaluje

odchyt a následnou kastraci potulujících se koček 

 

4.bere na vědomí a souhlasí

s provedením vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele staveb, administraci výběrového řízení na dodavatele staveb   související se Soustavou rybníků: „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustavou rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž a Soustavou rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž, a to na základě uzavřené Příkazní smlouvy

 

5.schvaluje

záměr podnajmout pozemku (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška

 

6.souhlasí

s přípravou směny PZE 590 o výměře   5757 m2 a pozemku p.č. 714/1 o výměře 1185 m2, které Obec Velká Chyška smění za 6942 m2 lesního pozemku ve vlastnictví Obce Velká Chyška a pověřuje starostu obce k přípravě této směny a s tím souvisejících úkonů.

 

7.schvaluje

realizaci projektů Posílení vodovodu Velká Chyška a Splašková kanalizace a ČOV Velká Chyška firmou 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, Pelhřimov, IČO: 261 12 396 

 

Josef Mička, místostarosta                                       Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět