Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

05.06.2015 07:46

ZÁPIS

z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. května  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce
___________________________________________________________________________

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, Z. Štěpánek, J. Zeman

Program:        1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.
                    2. Rozpočtová opatření.
                    3. Příprava pouťového setkání.
                    4. Vrt pitné vody Stražiště.
                    5. Prodej č.p. 2 Velká Chyška.
                    6. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1658.
                    7. Žádost M.
                    8. OZV č. 1/2015.
                    9. OZV č. 2/2015.
                    10. Žádost  J. M.
                    11. Diskuse.
                    12. Závěr.                      

                       

  1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Bc.Monika Krajícová a Mička, zapisovatelem Josef Zeman.

    2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové  opatření č. 2 za duben  2015 schválené starostou obce a schvaluje rozpočtové opatření č. 3  za květen 2015 (nákup pozemku a vozidla, …)  – dle plnění.

    3. Přítomní prodiskutovali přípravu pouťového setkání, zabývali se technickým zázemím a zajištěním občerstvení.

    4. Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí, že průzkumný vrt  pitné vody na Stražišti   bude provádět firma Mgr. Radek Mičke – Geoservis, Nezvalova 8, Jihlava, dle nabídky. Jedná se o průzkumný vrt, na základě kterého bude zjištěno, zda je tato lokalita vhodná jako zdroj pitné vody.

    5.  Dále starosta obce informoval, že na základě výzvy- záměru  prodat pozemek p.č. 5/1 a dům čp. 2 ve Velké Chyšce   se přihlásil pouze jediný zájemce, a to  M. a L. B., který splnil veškeré podmínky uveřejněné ve výzvě. Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo o prodeji těchto nemovitostí za cenu, kterou nabídl.

6. Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo o podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1658 v k.ú. Velká Chyška, který je ve vlastnictví  Státního  pozemkového fondu,   a to do vlastnictví obce Velká Chyška.

7. Starosta obce seznámil přítomné se žádostí M.E., o prodej pozemků p.č. 772/1 a p.č. 825 v k. ú. Velká Chyška, zastupitelé obce tuto žádost prozatím odmítlo z důvodu blížící se  pozemkové reformy. Tyto pozemky budou v případě potřeby použity ke směně ve prospěch obce Velká Chyška.

8. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou  vyhlášku Obce Velká Chyška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Chyška.

9. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou  vyhlášku obce Velká Chyška č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

10. Opakovaně byla  projednávána žádost J.M.  týkající se cesty v Jakale, která se v současné  době využívá a která  vede přes pozemek J.M., a původní obecní cesta je  ve špatném stavu, nesjízdná, zarostlá náletovými křovinami a podmáčená.  Zastupitelé obce jednohlasně souhlasí se směnou původní obecní cesty za cestu vedoucí přes pozemek Josefa Martínka, pokud nebudou dotčena práva třetích osob či nebude v budoucnu shledána nějaká překážka týkající se této směny.  Ke  směně dojde při pozemkové reformě.

11. Zastupitelstvo obce diskutovalo o prodeji obecních parcel, o způsobu jejich prodeje a na příštím zasedání zastupitelstvo obce by měly vzejít návrhy, jak je prodávat.

 

        Zapsal dne 21. května  2015 ve 20,55 h Josef Zeman.

 

Ověřovatelé zápisu:          Bc. Monika Kratochvílová

                                               Josef Mička          

                                                                      

 

USNESENÍ

z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. května 2015 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    


1.bere na vědomí

rozpočtové  opatření č. 2 za duben 2015 schválené starostou obce

2.schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 za květen 2015 dle plnění

3.schvaluje

provedení plánovaného vrtu  pitné vody na Stražišti  firmou  Mgr. Radek Mičke – Geoservis, Nezvalova 8, Jihlava

4.schvaluje

prodej  pozemku  p.č. 5/1 a domu čp. 2 ve Velké Chyšce    M. a L. B.

5.schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1658 v k.ú. Velká Chyška, který je ve vlastnictví  Státního  pozemkového fondu,   a to do vlastnictví obce Velká Chyška

6.neschvaluje

žádost M.E., o prodej pozemků p.č. 772/1 a p.č. 825 v k. ú. Velká Chyška

7.schvaluje

Obecně závaznou  vyhlášku Obce Velká Chyška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Chyšk

8.schvaluje

Obecně závaznou  vyhlášku obce Velká Chyška č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

9.schvaluje

směnu původní obecní cesty  v Jakale za cestu vedoucí přes pozemek J.M., pokud nebudou dotčena práva třetích osob či nebude v budoucnu shledána nějaká překážka týkající se této směny,  a to  při pozemkové reformě.

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět