Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

29.07.2015 08:55

ZÁPIS

z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. července  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, Z. Štěpánek, J. Zeman

Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Schválení Pasportu místních komunikací správního území obce Velká Chyška zpracovaného společností HPN projekt s.r.o.
3. Závěr          

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je   přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Zdeněk Štěpánek  a Josef Mička,  zapisovatel Josef Zeman.

2. Starosta obce podal podrobné informace k schválení Pasportu místních komunikací správního území obce Velká Chyška zpracovaného společností HPN projekt s.r.o.

Zastupitelé jednohlasně schválili tento pasport.

 

Zapsal dne 23. července 2015 ve 20,55 h Josef Zeman.

Ověřovatelé zápisu:          Zdeněk Štěpánek    Josef Mička           

 

USNESENÍ

z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  23. července    2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1.schvaluje
Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě předloženého Pasportu místních komunikací správního území obce Velká Chyška zpracovaného společností HPN projekt s. r. o. (dále jen „pasport místních komunikací“), schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 23.07.2015 usnesením č. 1 zastupitelstva obce Velká Chyška v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a §2, 3 a 5 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška“), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)

zařazuje pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly:

katastrální území Velká Chyška

1b - 3b do kategorie místních komunikací II. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

1c - 25c do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komuni-kacích

1d - 6d do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                    Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

—————

Zpět