Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

25.11.2016 10:00

ZÁPIS

z 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. října 2016 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  M. Kosová,  Z. Štěpánek,  Mgr. Monika  Kratochvílová,  T. Korba,   S. Princ, R. Bártů, J. Mička

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Výběr účetní/ho obce Velká Chyška.

3. Výběr obsluhy pošta Partner.

4. Různé.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Tomáš Korba a Stanislav Princ, zapisovatelkou  Marta Kosová, a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

2. Starosta obce seznámil přítomné, že na základě  Veřejné výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo úředníka/ce OÚ Velká Chyška - výkon veřejné správy na úseku zpracování účetnictví, řízení rozpočtu obce, vedení spisové služby a dalších úkonů v kompetenci OÚ se přihlásila Ivana Michalová, se kterou bude uzavřena pracovní smlouva.

3. Starosta obce informoval, že na základě Veřejné  výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo úředník/ce Obecního úřadu Velká Chyška - výkon veřejné správy na úseku provozování pracoviště Pošta Partner  a dalších úkonů v kompetenci OÚ Velká Chyška v přenesené působnosti i Obce Velká Chyška v samostatné působnosti, se přihlásila Věra Veselá, se kterou bude uzavřena pracovní smlouva.

4.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 6 za  září 2016 schválené starostou obce (dotace – volby, dále dle čerpání rozpočtu) a dále schvaluje rozpočtové opatření č. 7 za říjen 2016 (dotace POV, výdaje volby, dále dle čerpání), a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Dále starosta obce předložil Žádost  o řešení problémů s přívalovými dešti a následnou erozí z prostředků na společná zařízení v rámci KoPÚ podanou Jiřinou Dvořákovou, Ing. Blankou Dvořákovou a Ing.  Janem  Dvořákem, Ph.D. , Velká Chyška 40, ze dne 22. září 2016. K tomuto zastupitelstvo obce uvádí, že o tomto problému ví a bude jej připomínkovat při KoPÚ Velká Chyška.

Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje koupi p.p.č.  PK 591/1 -  díl 1 zapsaného na LV 373 v k.ú.  a obci Velká Chyška o výměře 3300 m2 od manželů Radky a Zdeňka Bezemkových za cenu 166 500,- Kč bez DPH,  ostatní náklady spojené s touto smlouvou hradí Obec Velká Chyška, a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Starosta obce informoval o žádosti ředitelky Mateřské školy Velká Chyška o výměnu oken na v této budově, s touto akcí se bude počítat v rozpočtu obce.

Starosta obce pohovořil o plánovaných kulturních akcích:

27. listopadu 2016 – rozsvícení vánočního stromku (vystoupení žáků ZUŠ)

3. prosince 2016 – divadelní představení  „Zelňačka“ ( humpolecký  spolek)

 

Ověřovatelé zápisu:     Tomáš Korba

                                Stanislav Princ  

 

USNESENÍ

z 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  27. října   2016   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Tomáše Korbu a Stanislava Prince, zapisovatelku  Martu Kosovou

2. bere na vědomí

přihlášku Ivany Michalové na základě  Veřejné výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo   úředníka/ce OÚ Velká Chyška - výkon veřejné správy na úseku zpracování účetnictví, řízení rozpočtu obce, vedení spisové služby a dalších úkonů v kompetenci OÚ, bude s ní uzavřena pracovní smlouva

3. bere na vědomí

přihlášku Věry Veselé na základě Veřejné výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo úředník/ce Obecního úřadu Velká Chyška- výkon veřejné správy na úseku provozování pracoviště Pošta Partner  a dalších úkonů v kompetenci OÚ Velká Chyška v přenesené působnosti i Obce Velká Chyška v samostatné působnosti, bude s ní uzavřena pracovní smlouva

4.  bere na vědomí

rozpočtové změny č. 6 za  září 2016 schválené starostou obce (dotace – volby, dále dle čerpání rozpočtu)

5. schvaluje

rozpočtové opatření č. 7 za říjen 2016 (dotace POV, výdaje volby, dále dle čerpání),

6.  bere na vědomí

Žádost  o řešení problémů s přívalovými dešti a následnou erozí z prostředků na společná zařízení v rámci KoPÚ podanou Jiřinou Dvořákovou, Ing. Blankou Dvořákovou a Ing.  Janem  Dvořákem, Ph.D. , Velká Chyška 40, ze dne 22. září 2016

7. schvaluje

schvaluje koupi p.p.č.  PK 591/1 -  díl 1 zapsaného na LV 373 v k.ú.  a obci Velká Chyška o výměře 3300 m2 od manželů Radky a Zdeňka Bezemkových za cenu 166 500,- Kč bez DPH,  ostatní náklady spojené s touto smlouvou hradí Obec Velká Chyška.

8. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy Velká Chyška o výměnu oken na v této budově

a plánované  kulturní akce

 

                                                                                             Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět