Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

22.09.2018 18:56

ZÁPIS

z 34. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. září 2018 od 18 hodin v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, J. Zeman,  Mgr. M. Kratochvílová, R. Bártů, T. Korba, M. Kosová, Z. Štěpánek, S. Princ

Hosté: Ing. Jiří Zeman, Hana Štěpánová

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Jednání se zástupci ZD Velká Chyška.

3. Oznámení o zahájení společného řízení – ZD Velká Chyška – přístavba a stavební úpravy stáje – teletník.

4. Koupě pozemků p.č. 141/1, p.č. 1722 a PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška.

5. Dopisy Stanislava Průši  ze dne 18. července 2018 a 6. září 2018.

6. Žádost paní Marie Beránkové.

7. Lavičky a  odpadkové koše.

8. Různé.

9. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Mička a Josef Zeman, zapisovatelkou Marta Kosová.

Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

2.  Jako zástupci ZD Velká Chyška se dostavili Ing. Jiří Zeman a Hana Štěpánková ohledně   plánované přístavby a stavebních úprav stáje – teletník. Popsali tento projekt a žádají Obec Velkou Chyšku o souhlas s touto stavbou.

3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška souhlasí se stavbou - ZD Velká Chyška – přístavba a stavební úpravy stáje – teletník, pouze za podmínky, že ZD Velká Chyška předloží k podpisu kupní smlouvy ve 4 vyhotoveních a návrh na vklad do katastru nemovitostí do 25. září 2018 do 14 h na pozemky p.č.  141/1 v k.ú. Velká Chyška, p.č. 1722 v k.ú. Velká Chyška  a          PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška, všechny dokumenty budou úředně ověřené a budou obsahovat náležitosti, aby mohlo dojít k prodeji do vlastnictví obce Velká Chyška. Zastupitelstvo   obce pověřuje starostu obce Ing. Martina Drsa k podpisu těchto  dokumentů. Za správnost a úplnost potřebných dokumentů k prodeji parcel pozemků p.č.  141/1 v k.ú. Velká Chyška, p.č. 1722 v k.ú. Velká Chyška a PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška zodpovídá Zemědělské družstvo Velká Chyška. Náklady spojené s přípravou výše uvedených dokumentů hradí ZD Velká Chyška. V případě, že ZD Velká Chyška nepředloží do výše uvedeného termínu požadované dokumenty, starosta obce Velká Chyška Ing. Martin Drs je pověřen zastupitelstvem obce Velká Chyška vyjádřit nesouhlas  se stavbou -  ZD Velká Chyška – přístavba a stavební úpravy stáje – teletník. Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.


4. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje koupi pozemků:

p.č. 141/1 v k.ú. Velká Chyška   98 m2 (list vlastnictví č. 380)

p.č. 1722 v k.ú. Velká Chyška 1695 m2 (list vlastnictví č. 380)

a PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška  3 m2 (list vlastnictví č. 380),

a to za cenu 35,- Kč/m2 bez DPH se splatností 15 dní od zápisu na list vlastnictví Obce Velká Chyška č. 10001. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Ing. Martina Drsa  k podpisu kupní smlouvy na výše uvedené pozemky. Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Na základě dopisu Stanislava Průši ze dne 18. července 2018  starosta obce předložil platné  vypouštění odpadních vod pro trasu kanalizace V3, projekt firmy VoKa, který řeší  přečerpávací stanici na trase V3 a žádost na  převod pozemku p. č 1658 v k.ú. Velká Chyška, na kterém měla být tato přečerpávací stanice dle projektu vybudována. Z předložených dokumentů vyplývá, že Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  doporučuje s řešením majetkoprávního vypořádání citované nemovitosti  vyčkat  na schválení a ukončení  KoPÚ  v katastru Velká Chyška. Zastupitelstvo obce konstatuje, že v minulosti  udělalo maximum pro zbudování výše uvedené přečerpávací stanice pro trasu V3 a bude v tomto záměru nadále pokračovat po vyřešení majetkoprávní vztahů.

Další odpovědi zastupitelstva obce na další body v dopisu S. Průši  ze dne 18. července 2018:

bod 5 –  odpověď: ne,

bod 6 – odpověď: Obec Velká Chyška přečerpávací stanici řeší, viz. informace výše,

bod 7 – odpověď: ne,

bod 8 – odpověď:  ne,

bod 9 – odpověď:  ne,

bod 10 – odpověď: ne.

Dále starosta obce seznámil přítomné s dopisem S. Průši ze dne 6. září 2018, starosta obce konstatoval, že na odpovědi p. Průšovi vznikají  finanční náklady, proto zastupitelstvo obce navrhuje, aby starosta tyto náklady  vyčíslil a vyúčtoval p. Průšovi.

 

6. Starosta obce  předložil přítomným  dopis pí Marie Beránkové, ve kterém žádá úpravu stromů sousedících s její nemovitostí z důvodu ochrany majetku a zdraví. Starosta obce předložil  návrh  na  redukční obvodovou redukci  4 lip   Petrem Vlčkem, Arboristika, rizikové kácení stromů, Bezděčín 38, Batelov, s tímto zastupitelstvo obce souhlasí. Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

7. Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení 3 laviček a 5 odpadkových košů od firmy PETONA CZECH s.r.o., Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1,IČ: 044 02 618| DIČ: CZ04402618, za celkovou cenu  34 710,- Kč s DPH. Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

8. Starosta obce poděkoval na závěr všem zastupitelům obce Velká Chyška a zároveň zaměstnancům obce za dobrou spolupráci v tomto volebním období.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 21. září 2018 ve 20,00 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:   Josef Mička

                                Josef Zeman

USNESENÍ

 

z 34. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. září 2018 od 18 hodin v kanceláři Obecního úřadu ve Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1.schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu  Josefa Mičku  a Josefa Zemana, zapisovatelku Martu Kosovou.
 

2. bere na vědomí

informace ohledně   plánované přístavby a stavebních úprav stáje – teletník.
 

3. souhlasí

se stavbou - ZD Velká Chyška – přístavba a stavební úpravy stáje – teletník, pouze za podmínky, že ZD Velká Chyška předloží k podpisu kupní smlouvy ve 4 vyhotoveních a návrh na vklad do katastru nemovitostí do 25. září 2018 do 14 h na pozemky p.č.  141/1 v k.ú. Velká Chyška, p.č. 1722 v k.ú. Velká Chyška  a PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška, všechny dokumenty budou úředně ověřené a budou obsahovat náležitosti, aby mohlo dojít k prodeji do vlastnictví obce Velká Chyška. Zastupitelstvo   obce pověřuje starostu obce Ing. Martina Drsa k podpisu těchto  dokumentů. Za správnost a úplnost potřebných dokumentů k prodeji parcel pozemků p.č.  141/1 v k.ú. Velká Chyška, p.č. 1722 v k.ú. Velká Chyška a PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška zodpovídá Zemědělské družstvo Velká Chyška. Náklady spojené s přípravou výše uvedených dokumentů hradí ZD Velká Chyška. V případě, že ZD Velká Chyška nepředloží do výše uvedeného termínu požadované dokumenty, starosta obce Velká Chyška Ing. Martin Drs je pověřen zastupitelstvem obce Velká Chyška vyjádřit nesouhlas  se stavbou -  ZD Velká Chyška – přístavba a stavební úpravy stáje – teletník.

 

4. schvaluje

koupi pozemků

p.č. 141/1 v k.ú. Velká Chyška   98 m2 (list vlastnictví č. 380)

p.č. 1722 v k.ú. Velká Chyška 1695 m2 (list vlastnictví č. 380)

a PZE st. 49 v k.ú. Velká Chyška  3 m2 (list vlastnictví č. 380),

a to za cenu 35,- Kč/m2 bez DPH se splatností 15 dní od zápisu na list vlastnictví Obce Velká Chyška č. 10001. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Ing. Martina Drsa  k podpisu kupní smlouvy na výše uvedené pozemky.

 

5.bere na vědomí

podklady k vyřízení  dotazů v dopisu Stanislava Průši ze dne 18. července 2018  a obsah dopisu S. Průši ze dne 6. září 2018, starosta obce konstatoval, že na odpovědi p. Průšovi vznikají  finanční náklady, proto zastupitelstvo obce navrhuje, aby starosta tyto náklady  vyčíslil a vyúčtoval p. Průšovi

 

6. schvaluje

redukční obvodovou redukci  4 lip   Petrem Vlčkem, Arboristika, rizikové kácení stromů, Bezděčín 38, Batelov

 

7. schvaluje

pořízení 3 laviček a 5 odpadkových košů od firmy PETONA CZECH s.r.o., Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1,IČ: 044 02 618| DIČ: CZ04402618, za celkovou cenu  34 710,- Kč s DPH

 

Josef Mička, místostarosta                                       Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět