Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

31.10.2014 20:00

ZÁPIS

z 1. veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Velká Chyška ve volbách do zastupitelstva obcí, konaného dne 31. října 2014 od 18 h  v Pohostinství  ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová

a dále  občané dle Listiny přítomných

Program:            1. Zahájení.

                        2. Sdělení výsledků voleb.

                        3. Složení slibu.

                        4. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.

                        5. Volba starosty obce.

                        6. Volba místostarosty.

                        7. Kontrolní a finanční výbor.

                        8. Jednací řád.

                        9. Projev starosty obce.

                 10. Diskuse.

        11. Usnesení.

        12. Závěr.

                  

 1. Zasedání, o jehož konání byla vyvěšena informace na úřední desce dne 25. října 2014  a které tedy bylo svoláno v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obcích, zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné.
   
 2. Dále starosta obce seznámil přítomné s programem 1. veřejného zasedání, k předloženému programu nebylo připomínek a jednomyslným hlasováním byl návrh programu přijat. Pro informaci byly přečteny výsledky voleb do zastupitelstva obce Velká Chyška, které se konaly ve dnech 10. -11. října 2014.
   
 3. Zastupitelstvo obce ověřilo platnost volby 9 členů zastupitelstva obce ve složení:

Ing. Martin Drs                                               Stanislav Princ 

Josef  Zeman                                                 Tomáš Korba

Josef Mička                                                    Roman Bártů

Marta Kosová                                                 Bc. Monika Kratochvílová    

Zdeněk Štěpánek                                         

 

Všichni členové zastupitelstva obce složili slib.

 

 1. Ověřovateli zápisu byli jmenování Josef Mička a Roman Bártů,  zapisovatelkou Marta Kosová.
   
 2. Veřejným hlasováním byla provedena volba starosty obce Velká Chyška. Byl jím jednohlasně zvolen Ing. Martin Drs.
   
 3. Stejným způsobem byla provedena volba místostarosty, do této funkce byl jednohlasně zvolen Josef Zeman.
   
 4. Dále byli voleni předsedové a členové kontrolního a finančního výboru. Předsedkyní kontrolního výboru byla jednohlasně zvolena Marta Kosová, jeho členy Zdeněk Štěpánek a Roman Bártů. Předsedkyní  finančního výboru byla jednohlasně  zvolena Bc. Monika Kratochvílová,  jeho členy Josef Mička  a Stanislav Princ. 
 1. Dalším bodem jednání bylo schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Velká Chyška.
 1. V závěru Josef Zeman informoval o počtu obyvatel,  o stavech na účtech obce a shrnul hlavní investice za rok 2014 /rekonstrukce hasičárny, opravy chodníků včetně nových přípojek/ a následoval  projev starosty obce Ing. Martina Drsa, který poděkoval za práci bývalému zastupitelstvu obce a  dále naznačil plány na další období (oprava  kanalizace,  využívání POV,…).

 

Zapsala: M. Kosová dne 1. listopadu 2014  v 16 h.                                  Ověřovatelé zápisu:    Josef Mička
                                                                                                                                     Roman Bártů

 

 

USNESENÍ

z 1. veřejného  ustavujícího  zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 31. října 2014 od 18 h v Pohostinství  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

schvaluje

program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce


ověřuje

platnost volby 9 členů zastupitelstva obce Velká Chyška ve složení:

 

Ing. Martin Drs                                             Stanislav Princ 

Josef  Zeman                                                 Tomáš Korba

Josef Mička                                                   Roman Bártů

Marta Kosová                                                Bc. Monika Kratochvílová    

Zdeněk Štěpánek                                         

 

 

schvaluje

složení slibů členů zastupitelstva obce

 

jmenuje

ověřovatele zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

Josefa Mičku a Romana Bártů,  zapisovatelku Martu Kosovou

 

volí

starostu obce – Ing. Martina Drsa,

místostarostu – Josefa Zemana,

 

předsedkyni kontrolního výboru- Martu Kosovou,

členy – Zdeňka Štěpánka a Romana Bártů,

předsedkyni  finančního výboru -  Bc. Moniku Kratochvílovou,

členy -  Stanislava Prince a Josefa Mičku.

 

schvaluje

Jednací řád zastupitelstva obce Velká Chyška

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět