Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

23.06.2015 20:30

ZÁPIS

z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. června  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, Z. Štěpánek,  M. Kosová

Program:1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.
            2. Příprava pouťového setkání.
            3. Prodej stavebních parcel.   
            4. Schválení věcného  břemene – E.ON.
            5. Informace – pasporty komunikací.
            6. Rozpočtové opatření č. 4.
            7.Závěr.                     

 

  1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Zdeněk Štěpánek  a Roman Bártů,  zapisovatelkou Marta Kosová. 
  2. Starosta obce podal podrobné informace k pouťovému setkání konanému dne 27. června 2015.
  3. Dále bylo hovořeno o plánovaném prodeji stavebních parcel, před které bude nutné rozšířit  vodovodní řád, z tohoto důvodu na dalším jednání zastupitelstva obce předloží starosta obce cenovou nabídku  a projekt k tomuto rozšíření.
  4. Starosta obce předložil návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330028751/001 týkající se dokončení stavby „Velká Chyška, čp. 58 – obnova NN“ a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330031422/001 týkající se dokončení stavby „Velká Chyška, Koblic – obnova NN“, a to mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Zastupitelé obce jednohlasně  schválili uzavření těchto smluv.
  5. Starosta obce informoval přítomné  o cenové nabídce firmy HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň, která se zabývá vytvářením a aktualizací pasportů místních komunikací, pasportů a projektů dopravního značení, vč. dodávky a montáže značení,   na vypracování pasportu místních komunikací obce Velká Chyška - cenová nabídka č. 15354. Z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu pasportů místních komunikacích zastupitelstvo obce Velká Chyška jednohlasně schválilo, že bude proveden pasport místních komunikací a pasport a projekt dopravního značení  touto firmou.   
  6. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje  rozpočtové  opatření č. 4 za červen   2015  (opravy místních komunikacích, oprava vodojemu, nákup skluzavky, úprava veřejného prostranství, …)  – dle plnění.

 

Zapsala dne 23. června 2015 ve 20,55 h M. Kosová.

 

Ověřovatelé zápisu:          Zdeněk Štěpánek

                                                     Roman Bártů           

                                                          

 

USNESENÍ

z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  23. června    2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

bere na vědomí

informace k pouťovému setkání

 

bere na vědomí

plánovaný prodej stavebních parcel, před které bude nutné rozšířit  vodovodní řád, z tohoto důvodu na dalším jednání zastupitelstva obce předloží starosta obce cenovou nabídku  a projekt k tomuto rozšíření

 

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330028751/001 týkající se dokončení stavby „Velká Chyška, čp. 58 – obnova NN“ a  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330031422/001 týkající se dokončení stavby „Velká Chyška, Koblic – obnova NN“, a to mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a to jednohlasně

 

schvaluje

provedení  pasportu  místních komunikací a pasportu a projektu  dopravního značení firmou HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň, a to jednohlasně

 

schvaluje

jednohlasně rozpočtové  opatření č. 4 za červen   2015  - dle plnění

 

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět