Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

03.09.2015 21:00

ZÁPIS

z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. září  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička, T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,  Z. Štěpánek,  J. Zeman, S. Princ

Program:    1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
                2. Rozpočtová opatření č. 5 a 6.
                3. Dopravní značení
                4. Oprava části komunikace p.č. 1672/2  k.ú. Velká Chyška
                5. Údržba místních komunikací dle pasportu
                6.  Stavební dílo -  „ Velká Chyška – kanalizace  u Pivovaru
                7. Závěr.

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je   přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Stanislav Princ a Monika Kratochvílová,  zapisovatel Josef Zeman. 

2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška bere na vědomí rozpočtová opatření  č. 5 a 6 za červenec a srpen 2015  schválená starostou obce (převody mezi účty, čerpání podle skutečnosti na opravy a údržbu, služby, OOV, navýšení příjmů za  prodej dřeva,…).

3. Starosta obce Ing. Martin Drs předložil nabídky firem HPN projekt s.r.o. a Jan Nevšímal – JANEV na doplnění dopravního značení dle pasportu místních komunikací. Jednohlasně byla vybrána nabídka HPN projekt s.r.o.

4. Z důvodu velmi špatného technického stavu vozovky místní komunikace na p.č. 1672/2 v k.ú. Velká Chyška zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo, že opravu části této komunikace provede firma Swietelsky stavební s.r.o. dle předložené nabídky.

5. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s postupnými opravami místních komunikací dle pasportu místních komunikací. Výsprava děr, prořezávání cest a obnova škarp. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo nákup 300 až 900 tun R materiálu na výspravu místních komunikací od firmy Swietelsky stavební s.r.o. dle nabídky

6. Starosta obce pohovořil o stavebním díle  -  „ Velká Chyška – kanalizace  u Pivovaru“ , zastupitelstvo obce z nabídek  dvou firem, a to  VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, IČO: 49050541,  a  STAVAK spol. s r.o. , Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČO: 15058786, vybralo nabídku s nižší cenou, tedy  Smlouva o dílo bude uzavřena se zhotovitelem – VODAK Humpolec, s.r.o.

Zapsal dne 3. září  2015 ve 20,55 h Josef Zeman.

 

Ověřovatelé zápisu:          Stanislav Princ
                                    Mgr. Monika Kratochvílová

 

USNESENÍ

z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  3. září     2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1.bere na vědomí

rozpočtová opatření  č. 5 a 6 za červenec a srpen 2015  schválená starostou obce

2. schvaluje

doplnění dopravního značení od firmy HPN projekt s.r.o.

3. schvaluje

opravu části místní komunikace p.č. 1672/2 dle nabídky Swietelsky stavební s.r.o.

4. schvaluje

nákup 350 až 650 tun R materiálu na výspravu místních komunikací dle nabídky od firmy Swietelsky stavební s.r.o.

5. schvaluje

provedení  stavebního  díla  -  „Velká Chyška – kanalizace  u Pivovaru“ , zhotovitelem   VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, IČO: 49050541, 

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět