Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

27.10.2015 21:00

ZÁPIS

z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. října   2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ, M. Kosová, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Projekt pošta Partner.

3. Různé.

4. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Roman Bártů  a Tomáš  Korba, zapisovatelkou  Marta Kosová.   

2. Starosta obce seznámil přítomné s návštěvou zástupců České pošty, kteří informovali o  záměrech České pošty, s.p.  o budoucnosti pobočkové sítě v republice, cílem  projektu Pošta Partner je převod poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí  osobou, a  provozovna pošty ve Velké Chyšce  byla vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner.  Zastupitelstvo obce  předběžně souhlasí s projektem Pošta Partner a pověřuje starostu obce k jednání s Českou poštou o tomto projektu.

3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška  bere na vědomí rozpočtové opatření  č. 7 za       měsíc  září 2015  schválené starostou obce ( dle plnění) a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za měsíc říjen 2015 (oprava místní komunikace, údržba veřejného osvětlení,…)

4. Předsedkyně  finančního výboru předložila Zápis  z jednání finančního výboru o výsledcích  kontroly hospodaření za období od 1.1.2015 do 30. 9. 2015, kdy nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má  předepsané náležitosti, a dále  předložila Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 5.1.2015 do 30. 6. 2015 Mateřské školy Velká Chyška,  kdy nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má předepsané náležitosti. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 30. června 2015. 

5. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje koupi 128 m2  za cenu 100,- Kč/ 1 m2 na p.č. 194/5 v k. ú. Velká Chyška  od M. K..  Obec Velká Chyška bude hradit s tímto spojené náklady. 

6. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje   provedení opravy místní komunikace na p.č 141/1 v k. ú. Velká Chyška (příjezd k čp. 27 – Mařincovi) fimou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, Pelhřimov, K Silu 1143.

7. Starosta obce informoval o Příkaze Celního úřadu pro Kraj Vysočina ze dne 9. října 2015, kterým byla Obci Velká Chyška uložena pokuta ve výši 500,- Kč a náklady řízení ve výši 1000,- Kč, zastupitelstvo obce rozhodlo o úhradě celkové částky 1500,- Kč z rozpočtu obce a  o upuštění od vymáhání této náhrady po statutárním zástupci obce.

8. Zastupitelstvo obce  souhlasí s výměnou trafostanice Černý rybník – výměna TS.  Zastupitelstvo  obce požaduje, aby  firma E.On  při této výměně vytýčila stávající trasu vodovodu, aby tento vodovod nebyl při výměně poškozen.

 

Zapsala  dne 27. října   2015 ve 20,20 h  Marta Kosová.

 

Ověřovatelé zápisu:          Roman Bártů         Tomáš Korba

 

 

USNESENÍ

z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  27. října      2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1.bere na vědomí

záměry České pošty, s.p.  o budoucnosti pobočkové sítě v republice, cílem  projektu Pošta Partner je převod poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí  osobou, a  provozovna pošty ve Velké Chyšce  byla vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner,  zastupitelstvo obce  předběžně souhlasí s projektem Pošta Partner a pověřuje starostu obce k jednání s Českou poštou o tomto projektu

2.bere na vědomí

rozpočtové opatření  č. 7 za   měsíc  září 2015  schválené starostou obce ( dle plnění)

3. schvaluje

rozpočtové opatření č. 8 za měsíc říjen 2015 (oprava místní komunikace, údržba veřejného osvětlení,…)

4. bere na vědomí

Zápis  z jednání finančního výboru o výsledcích  kontroly hospodaření za období od 1.1.2015 do 30. 09. 2015, Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 5.1.2015 do 30. 6. 2015 Mateřské školy Velká Chyška a  Zápis  z jednání kontrolního výboru konaného dne 30. června 2015. 

5. schvaluje

 koupi 128 m2  za cenu 100,- Kč/ 1 m2 na p.č. 194/5 v k. ú. Velká Chyška  od M.K.,  s tím, že   Obec Velká Chyška bude hradit s tímto spojené náklady. 

6. schvaluje

provedení opravy místní komunikace na p.č 141/1 v k. ú. Velká Chyška (příjezd k čp. 27 – Mařincovi) fimou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, Pelhřimov, K Silu 1143.

7. schvaluje

úhradu pokuty a nákladů řízení v celkové výši 1500,- Kč plynoucí z Příkazu Celního úřadu pro Kraj Vysočina ze dne 9. října 2015 z rozpočtu obce  a upuštění od vymáhání této  náhrady po statutárním zástupci obce

8. souhlasí

s výměnou trafostanice Černý rybník – výměna TS a zároveň  požaduje, aby  firma E.On  při této výměně vytýčila stávající trasu vodovodu, aby tento vodovod nebyl při výměně poškozen.

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět