Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

29.12.2015 17:00

ZÁPIS

z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. prosince  2015 od 17 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočet obce pro rok 2016.

3. Dotace v letech 2016-2017.

4. Vodné, stočné.

5. Údržba zeleně v obci.

6. Pošta Partner.

7. Smlouva s E.ON.

8. Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.

9. Inventarizační komise.

10. Rekonstrukce vodovodu.

11. Závěr.


1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Josef Mička  a Josef Zeman, zapisovatelkou  Marta Kosová.  

2. Starosta obce  rozebral   návrh rozpočtu obce Velká Chyška  a ten byl jednohlasně schválen  /jako vyrovnaný ve výši 4 204 000,- Kč/.

3. Dále starosta obce pohovořil o možnostech získání dotací  v letech 2016-2017 /využití na opravu místní komunikace  mezi  Velkou  Chyškou a Lesnou, rozvoj venkova-  rekonstrukce sportovního areálu/.

4. Zastupitelstvo obce se zabývalo stanovením poplatku za vodné a stočné, který jednohlasně  stanovili na  15,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to od 1. ledna 2016. / V roce 2015 platí stejná cena jako za rok 2014, tj. 12,- Kč/m3 včetně DPH./

5. Dále bylo hovořeno o nutnosti provést  údržbu stromů v intravelánu obce Velká Chyška /pokácení, prořez, vazby – především cestou ke hřbitovu a pod kostelem/, byla posouzena nabídka p. Petra Vlčka, Bezděčín 38, Batelov, 588 51, IČO: 73800384, zastupitelé obce jednohlasně souhlasí s tím, aby se začalo se stromy, které jsou v nejhorším stavu a pak postupně pokračovat; třešňová alej  směrem na  Samšín  bude vyčištěna od náletových dřevin a uschlých třešní, budou vysazeny nové třesně.

6. Starosta obce informoval  o setkání se zástupci České pošty ohledně projektu  Pošta Partner,  zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že  od 1. srpna 2016 by měla poštu provozovat Obec Velká Chyška, starosta obce bude během roku 2016 podnikat další kroky  ohledně tohoto  záměru.

7. Dále starosta obce předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velká Chyška a E. ON Distribuce, a.s., se sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, týkající se pozemku p.č. 1629 v k.ú. Velká Chyška,  zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje uzavření této smlouvy.

8. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 10  za měsíc prosinec 2015/dle čerpání rozpočtu/ a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9 za měsíc listopad 2015, které bylo schváleno starostou obce.

9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že inventury  budou provedeny dle Směrnice pro provedení inventarizace  /dle plánu inventur/.

10. Starosta obce seznámil přítomné s nabídkami  dvou firem na  opravu vodovodního řádu  v délce  od čp. 49  do čp. 34 ve Velké Chyšce, a to od firmy Vodak Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, IČO: 49050541, a od firmy STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČO: 15058786.  Zastupitelé obce jednohlasně vybrali firmu Vodak Humpolec, s.r.o. , a to z důvodu nižší ceny.

 

Zapsala  dne 29. prosince    2015 v 18,20 h  Marta Kosová.

Ověřovatelé zápisu:          Josef Mička      Josef Zeman

 

USNESENÍ

z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  29. prosince     2015   od 17 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1.schvaluje

návrh rozpočtu obce Velká Chyška  jako vyrovnaný ve výši 4 204 000,- Kč

2.bere na vědomí

možnosti získání dotace v letech 2016-2017

3.schvaluje

stanovení poplatku za vodné a stočné na  15,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to od 1. ledna 2016

4.schvaluje

provedení   údržby stromů v obci Velká Chyška p. Petrem  Vlčkem, Bezděčín 38, Batelov, 588 51, IČO: 73800384

5.bere na vědomí

setkání se zástupci České pošty ohledně projektu Pošta Partner

a souhlasí s tím,

 že od 1. srpna 2016 by měla poštu provozovat Obec Velká Chyška

6.schvaluje

rozpočtové opatření č. 10  za měsíc prosinec 2015/dle čerpání rozpočtu/

7.bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 9 za měsíc listopad 2015, které bylo schváleno starostou obce

8.schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velká Chyška a E. ON Distribuce, a.s., se sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, týkající se pozemku p.č. 1629 v k.ú. Velká Chyška

9.bere na vědomí

provedení inventur dle Směrnice pro provedení inventarizace  /dle plánu inventur/

10.schvaluje

provedení opravy vodovodního řádu  v délce  od čp. 49  do čp. 34 ve Velké Chyšce, a to firmou  Vodak Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, IČO: 49050541

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět