Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

26.02.2016 18:00

ZÁPIS

z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. února 2016 od 18 h v pohostinství „U Šveců“ ve Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Smlouva o zřízení věcného břemene.

3. Záměr prodeje stavebních parcel.

4. Informace k rozpočtu na rok 2016, plánované akce. 

5. Diskuse. 

6. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Josef Mička  a Roman Bártů, zapisovatelkou  Marta Kosová.   

2. Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330033808/001 mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, týkající se  umístění distribuční soustavy - Trafostanice, kabelové vedení NN u  stavby realizované pod názvem „Velká Chyška, TS ZD – obnova TS“ na pozemku p.č. 1663 v k. ú. Velká Chyška.  Zastupitelé obce jednohlasně schválili uzavření této smlouvy. (Jedná se o obecní cestu vedoucí přes ZD, která je využívána pouze ZD, pozemek bude směněn za cestu u bytovky čp. 109 a 110.)

3. Zastupitelé obce Velká Chyška dále jednohlasně rozhodli o tom, že Obec Velká Chyška tímto  zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemky  parc. č. 598/18 a 598/19 v katastrálním území a obci Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov. Obec vyhlašuje záměr prodeje za účelem výstavby rodinných domů, za cenu 70,- Kč včetně DPH/m2, s předkupním právem pro Obec Velká Chyška do doby kolaudace, kolaudace do 8 let, při nedodržení této podmínky penále 300,-Kč/m2.

4. Dále starosta obce seznámil přítomné s hospodařením v roce 2015, se stavy na účtech k 31. prosinci 2015, s rozpočtem na rok 2016 (investice – oprava vodovodu, projekt jímání, výměna vodoměrů, oprava kanalizace, zkušební vrt, provoz Mateřské školy ve Velké Chyšce, oprava KZ, kulturní akce – koncerty, divadelní představení, příspěvky -  TJ Stražiště  a SDH, vzhled obce), s informacemi týkající se přechodu provozu pošty na projekt Pošta Partner a nutnosti zamezit černým skládkám.

5. V diskusi  zazněly příspěvky ohledně úředních hodin na poště a provozování prodejny Jednota.

 

Zapsala  dne 27. února    2016 v 16,00 h  Marta Kosová

 

Ověřovatelé zápisu:          Josef Mička         Roman  Bártů

 

USNESENÍ

z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  26. února 2016 od 18 h v v pohostinství „U Šveců“  ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1.schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330033808/001 mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, týkající se  umístění distribuční soustavy - Trafostanice, kabelové vedení NN u  stavby realizované pod názvem „Velká Chyška, TS ZD – obnova TS“ na pozemku p.č. 1663 v k. ú. Velká Chyška.

2.schvaluje

záměr prodat pozemky  parc. č. 598/18 a 598/19 v katastrálním území a obci Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov -  za účelem výstavby rodinných domů, za cenu 70,- Kč včetně DPH/m2, s předkupním právem pro Obec Velká Chyška do doby kolaudace, kolaudace do 8 let, při nedodržení této podmínky penále 300,-Kč/m2.

 

Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět