Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

30.11.2018 19:08

ZÁPIS

z 2. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 29. listopadu 2018 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

 

Přítomni:  Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,  

 

Program:         1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

                        2. Oprava vodovodu.

                        3. Jednota SD Kamenice nad Lipou.

                        4. Prodej parcely PZE 1663.

                        5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.

6. Různé.

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Tomáš Korba a Stanislav Princ, zapisovatelkou Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. Starosta obce předložil nabídky třech firem na opravu dalších částí vodovodu.  Dle zadávacího projektu řad I: od domu čp. 26 k domu čp. 139, řad II: od domu  čp. 48 k domu  čp. 56. Nabídky byly od firem VODAK HUMPOLEC, S.R.O., Pražská 544, Humpolec, I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o., U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou a STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, Havlíčkův Brod. Z těchto firem byla nejnižší nabídka firmy VODAK HUMPOLEC, S.R.O., Pražská 544, Humpolec, proto byla vybrána k realizaci zakázky, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. Starosta obce dále informoval o sdělení Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou ze dne  21. listopadu 2018, ve  kterém  je uvedeno, že určilo nabídkovou cenu ve výši

2 150 000,- Kč k odprodeji pozemku pč. st. 8/4 (521 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121 (353 m2) a tímto oslovuje obec jako první.  Možný je i odkup zařízení prodejny podle skutečného stavu. Zastupitelstvo obce projevilo zájem o koupi této nemovitosti, ovšem za částku 1 400 000,- Kč, a pověřuje starostu obce k jednání ohledně této záležitosti, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. Na základě záměru  Obce Velká Chyška prodat nemovitost v majetku obce, a to pozemek p.č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2, se přihlásilo Zemědělské družstvo Velká Chyška, IČO: 00111953, a to za cenu 35 Kč/m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem této nemovitosti a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy; náklady spojené s tímto prodejem, vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, hradí kupující - ZD Velká Chyška, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. Starosta obce předložil Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018 ze dne 10. října 2018 vypracovaný Miloslavou Neubauerovou, kontrolorkou Odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, ve kterém je uvedeno, že při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 29. listopadu 2018 ve 20,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Korba

                                Stanislav Princ

 

USNESENÍ

 

z 2. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 29. listopadu 2018 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program  2. zasedání zastupitelstva obce

 

2. určuje

ověřovateli zápisu z  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

Tomáše Korbu a Stanislava Prince, zapisovatelkou Martu Kosovou

 

3. schvaluje

k realizaci zakázky dle zadávacího projektu řad I: od domu čp. 26 k domu čp. 139, řad II: od domu  čp. 48 k domu  čp. 56 firmu VODAK HUMPOLEC, S.R.O., Pražská 544, Humpolec 

 

4. bere na vědomí

sdělení Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou ze dne 21. listopadu 2018, zastupitelstvo obce projevilo zájem o koupi této nemovitosti, ovšem za částku 1 400 000,- Kč,  a pověřuje starostu obce k jednání ohledně této záležitosti

 

5. schvaluje

prodej nemovitosti p.č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 ZD Velká Chyška  a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy; náklady spojené s tímto prodejem, vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, hradí kupující - ZD Velká Chyška.


6. bere na vědomí

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018 ze dne 10. října 2018 vypracovaný Miloslavou Neubauerovou, kontrolorkou Odboru kontroly Krajského úřadu

Kraje Vysočina.

 

Josef Mička, místostarosta                                       Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět