Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

22.06.2017 08:18

ZÁPIS

 

z 24. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  22. června 2017 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce
 

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička J. Zeman, M. Kosová,  Mgr. M. Kratochvílová,  Z. Štěpánek,    T. Korba,   S. Princ,  R. Bártů

 

Program:

l. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schváleni programu.

2. Závěrečný účet MŠ  Velká  Chyška za rok 20l6.

3. Závěrečný účet   Obce Velká  Chyška za rok 20l6.

4. Rozpočtové opatření č. 1.

5. Pouťové setkání.

6. Informace ohledně dotace Fondu Vysočina – Venkovské prodejny 2017.

7. Stav vodoměru.

8. Nové jízdní řády.

9. Různé.

10. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Zdeněk Štěpánek a Stanislav Princ,  zapisovatelkou  Marta Kosová.

 

2. Byla předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace, která byla  schválena. Ředitelka Mateřské školy ve Velké Chyšce podala návrh na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2016, a to částky 559,48 Kč do rezervního fondu školy.  Zastupitelé obce Velká Chyška s tímto  souhlasí. Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka Obce Velká Chyška za rok 2016, která byla  schválena. Počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 1 starosty obce  za duben 2017 schválené starostou obce /týkající se příspěvku Mikroregionu Stražiště a dle čerpání rozpočtu/.

 

5. Starosta pohovořil o přípravách  na  pouťové setkání  dne 24. června 2017.

 

6. Starosta obce seznámil  přítomné  s obsahem  přípisu  Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou  ze dne  31. května 2017  týkající se problematiky dotací pro venkovské prodejny v roce 2017, dotace by byla realizována formou neinvestičního transferu na základě smlouvy o daru či dotaci  na úhradu mzdy prodavačky nebo nákladů na energie. Starosta obce předložil podmínky pro získání dotace, ovšem Obec Velká Chyška nesplňuje jednu z podmínek pro získání dotace, a to počet obyvatel do 300 /počet obyvatel vychází  z údaje k datu Sčítání lidu, domů a bytů 2011/, proto  zastupitelé  obce  rozhodli tuto žádost nepodávat, a to počtem  hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

7. Místostarosta obce upozornil na nedostatek vody a nutnost šetření. Zastupitelstvo obce doporučilo tuto informaci zveřejnit.

 

8. Starosta obce předložil  zprávu Krajského úřadu Kraje Vysočina - výsledek  projednání jízdních řádů připravovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny dne 8. 2. 2017  v Pacově  s  upravenými návrhy autobusových a vlakových jízdních řádů, ve kterých  se snažili zohlednit jednotlivé připomínky obcí. Zastupitelé obce souhlasí  s tímto návrhem, a to  počtem  hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

9. Dále zazněla stížnost ohledně vodění psů na hřbitov a výskytu psích exkrementů mezi hroby.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 22. června  2017 v 20,45 h.

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Štěpánek

 

                                   Stanislav Princ

 

 

USNESENÍ

 

z 24. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 22. června 2017 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu  Zdeněk Štěpánek a Stanislav Princ  a zapisovatelku  Martu Kosovou

 

2. schvaluje

účetní závěrku za rok 2016 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace a souhlasí s převedením  zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2016, a to částky 559,48 Kč do rezervního fondu školy

 

3. schvaluje
-    závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,

-    účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2016

 

4. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 1 starosty obce  za duben 2017 schválené starostou obce /týkající se příspěvku Mikroregionu Stražiště a dle čerpání rozpočtu/

 

5. bere na vědomí

obsah přípisu  Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou  ze dne  31. května 2017  týkající se problematiky dotací pro venkovské prodejny v roce 2017, dotace by byla realizována formou neinvestičního transferu na základě smlouvy o daru či dotaci  na úhradu mzdy prodavačky nebo nákladů na energie

a  rozhodlo

žádost nepodávat

 

6. bere na vědomí

nedostatek vody a nutnost šetření

 

7. schvaluje

výsledek  projednání jízdních řádů připravovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny dne 8. 2. 2017  v Pacově  s  upravenými návrhy autobusových a vlakových jízdních řádů

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět