ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelsva obce Velká Chyška

22.09.2017 20:07

ZÁPIS

 

z 25. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. září 2017 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička J. Zeman, M. Kosová,  Mgr. M. Kratochvílová,  Z. Štěpánek,    T. Korba,   S. Princ

 

Program:

l. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schváleni programu.

2. Projekt zbudování a odbahnění  rybníků.

3. Smlouva o věcném břemeni.

4. Záměr prodeje pozemku.

5. Dotaz ohledně Pošty Partner.

6. Průzkum pitné vody Velká Chyška.

7. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Tomáš Korba a Josef Mička, zapisovatelkou  Marta Kosová.

 

2. Starosta obce se vrátil k 22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konanému dne 19. ledna   2017,  na kterém   zastupitelstvo obce schválilo zpracování   projektu na zbudování a odbahnění stávajících rybníků v lokalitě Močidla a Na Chmelnicích ve Velké Chyšce  firmou  3e- projektování ekologických staveb s.r.o., Ing. Jaromír Čašek, Pražská 455. Starosta obce však přítomné informoval, že jednatel této společnosti Ing. Jaromír Čašek zaslal omluvu dne 21. července 2017, že z kapacitních důvodů musí tuto zakázku odmítnout. Proto zastupitelstvo obce  schválilo, že tyto projekty – Soustava rybníků v lokalitě  Močidla -  Na Chmelnicích a Rekonstrukce stávajících rybníků Na zelené vypracuje Ing.Vítězslav Pavel, VODA-PŘÍRODA, se sídlem Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov, IČO: 05720419,  dle zaslaných nabídek,  a to  počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

3. Starosta obce předložil návrh na uzavření  Smlouvy o věcném břemeni č. JH-014330043879/001 mezi Obcí Velká Chyška a  E.ON Distribuce, a.s. , IČO 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  v návaznosti na dokončení stavby s názvem “Velká Chyška, K598/18, Mařinec- kab NN“, zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením této smlouvy počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Starosta obce předložil žádost Kristýny a Jaroslava Kubátových o prodej parcely č. 598/19 v k.ú.  Velká Chyška za účelem výstavby rodinného domu. Zastupitelstvo obce  rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje  výše uvedeného pozemku v souladu  se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Dále starosta obce informoval o přípisu ředitele Ing. Miroslava Štěpána, ředitele pobočkové sítě Jižní Čechy  České pošty, ve kterém se mimo jiné dotazuje, zda stávající hodiny pro veřejnost jsou dostatečné, zastupitelé  po diskuzi došli k závěru, že stávající hodiny jsou vyhovující.  

 

6. Dále bylo hovořeno o průzkumu pitné vody v k.ú.  Velké Chyšce. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že jej  provede  firma CHALUPA GGS s.r.o., DIČ: CZ 27146103, Beroun 3-Závodí, ul. Na Veselou 771/24, 26601,  a dále provede jímací šachtici  v lokalitě Stražiště za účelem zkoušky nového zdroje pitné vody, a to  počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.


Zapsala: Marta Kosová dne 21. září  2017 v 20,45 h.

 

Ověřovatelé zápisu:    Tomáš Korba

                                Josef Mička

 

USNESENÍ

 

z 25. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. září    2017   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu  Tomáše Korbu  a  Josefa Mičku,  zapisovatelku  Martu Kosovou

 

2. schvaluje

vypracování projektů Soustava rybníků v lokalitě Močidla -  Na Chmelnicích  a Rekonstrukce stávajících rybníků Na zelené ve Velké Chyšce  Ing.Vítězslavem Pavlem, VODA-PŘÍRODA, se sídlem Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov, IČO: 05720419

 

3. schvaluje

uzavření  Smlouvy o věcném břemeni č. JH-014330043879/001 mezi Obcí Velká Chyška a  E.ON Distribuce, a.s. , IČO 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  v  návaznosti na dokončení stavby s názvem “Velká Chyška, K598/18, Mařinec- kab NN“,

 

4. schvaluje

zveřejnění záměru prodeje  pozemku č. 598/19 v k.ú.  Velká Chyška v souladu  se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. bere na vědomí

přípis ředitele Ing. Miroslava Štěpána, ředitele pobočkové sítě Jižní Čechy  České pošty

 

6. schvaluje

provedení průzkumu pitné vody  v k.ú. Velká Chyška  firmou CHALUPA GGS s.r.o., DIČ: CZ 27146103, Beroun 3-Závodí, ul. Na Veselou 771/24, 26601,  a dále provedení  jímací šachtice  v lokalitě Stražiště za účelem zkoušky nového zdroje pitné vody

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět