ZÁPIS z 26. zasedání zastupitelsva obce Velká Chyška

26.10.2017 08:33

ZÁPIS

z 26. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  26. října   2017   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička J. Zeman, M. Kosová,  Mgr. M. Kratochvílová,     T. Korba,   S. Princ, Z. Štěpánek, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Prodej parcely č. 598/19 k.ú. Velká Chyška.

3. Pracovní místo pošta Partner Velká Chyška.

4. Oprava vodovodu.

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

6. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Mgr. Monika Kratochvílová a Josef Zeman, zapisovatelkou  Marta Kosová.

2. Starosta obce seznámil přítomné  s výsledkem zveřejnění nabídky Obce Velká Chyška  na prodej parcely č. 598/19  v k.ú. Velká Chyška, žádost  podali  Kristýna a Jaroslav Kubátovi za účelem výstavby rodinného domu,  zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo tento prodej  s počtem hlasů  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, těmto zájemcům, za cenu 70,- Kč/m2, s tím, že ostatní náklady hradí kupující dle smlouvy, kterou předloží Obec Velká Chyška.

3. Starosta obce  předložil žádost pí Věry Veselé o prodloužení pracovní smlouvy k výkonu funkce vedoucí pracoviště pošta Partner Velká Chyška na další období   a žádost o zaměstnání Hany Střádalové. Vzhledem k tomu, že pí Věře Veselé končí pracovní smlouva ke dni 30. listopadu 2017,  zastupitelstvo obce  rozhodlo s počtem hlasů  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, o uzavření pracovního  poměru na dobu neurčitou s Věrou Veselou.

4. Jelikož v rozpočtu obce na rok 2017 byla v plánu  oprava části vodovodu od čp. 35 do čp. 48 včetně zokruhování  vodovodů u čp. 115 ve Velké Chyšce, starosta obce předložil nabídky 4 firem – IPOS PS s.r.o., Hruškové Dvory 6, Jihlava, STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, VODAK Humpolec, s..r.o, Pražská 544, Humpolec, a VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, Humpolec, které měly splnit podmínky uvedené na poptávkovém dopisu, jehož součástí byl položkový rozpočet stavby,  při splnění všech požadavků byla  hlavním kritériem  nejnižší cena, tuto  předložila firma VODAK Humpolec, s.r.o., a proto zastupitelstvo obce  rozhodlo s počtem hlasů  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel o provedení této opravy výše uvedenou firmou.

5. Dále starosta obce předložil  Dodatek č.  1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – příloha č. 18 – pravidla prodeje Losů okamžitých loterií, zastupitelstvo obce  rozhodlo s počtem hlasů  9 pro, 0 proti, 0  o uzavření tohoto dodatku.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 26. října  2017 v 20,00 h.

 

Ověřovatelé zápisu:    Mgr. Monika Kratochvílová

 

                                 Josef Zeman

 

USNESENÍ

 

z 26. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. října    2017   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    


1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Mgr. Moniku Kratochvílovou a Josefa Zemana,  zapisovatelku  Martu Kosovou

 

2. schvaluje

prodej parcely č. 598/19  v k.ú. Velká Chyška  Kristýně a Jaroslavu Kubátovým za účelem výstavby rodinného domu za cenu 70,- Kč/m2, s tím, že ostatní náklady hradí kupující dle smlouvy, kterou předloží Obec Velká Chyška

 

3. schvaluje

uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou Věry Veselé k výkonu funkce vedoucí pracoviště pošta Partner Velká Chyška

 

4. schvaluje

provedení opravy části vodovodu od čp. 35 do čp. 48 včetně zokruhování  vodovodů u čp. 115 ve Velké Chyšce firmou  VODAK Humpolec, s..r.o, Pražská 544, Humpolec

 

5. schvaluje

uzavření Dodatku č.  1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – příloha č. 18 – pravidla prodeje Losů okamžitých loterií

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

—————

Zpět