Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

07.03.2014 08:50

ZÁPIS

z 28.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. března  2014 od 18 h  v pohostinství    ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs, S. Střádal, S. Princ a další dle listiny přítomných  

 

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o hospodaření za rok 2013.

3. Plánované akce pro rok 2014.

4. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

5. Účetní závěrka.

6. Diskuse.

7. Závěr.

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Zdeněk Štěpánek a Antonín Zíka.

 

2. Starosta obce přítomné seznámil s počtem obyvatel obce Velká Chyška, se stavy na účtech obce Velká Chyška a dále s nejnákladnějšími výdaji v roce 2013 – provoz MŠ, oprava chodníků, SOMPO, terénní úpravy, oprava studny, pořízení radarů na měření rychlosti vozidel a rekonstrukce hasičárny.

 

3. Pro rok 2014 se plánuje dokončení hasičárny, opravy chodníků, kanalizace, pořízení nových  informačních  tabulí.

 

4. Dále starosta obce předložil  návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (týkající se umístění distribuční soustavy – kabel NN, 3 x kabelová skříň – Velká Chyška, čp. 58 – obnova NN. Zastupitelé obce jednohlasně návrh smlouvy schválili.

 

5. Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka Obce Velká Chyška za rok 2013, která byla jednohlasně schválena. Přítomní byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO 00249289, za rok 2013 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 5. března 2014, ze které vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Zapsala: Marta Kosová

dne 8. března 2014                                                    Ověřovatelé zápisu: Antonín Zíka                                                                                                          Zdeněk Štěpánek

 

USNESENÍ

 z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 7. března  2014 od 18 h  v pohostinství    ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

 

bere na vědomí

 

informace o hospodaření v roce 2013 a plánované akce na rok 2014

 

schvaluje

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (týkající se umístění distribuční soustavy – kabel NN, 3 x kabelová skříň – Velká Chyška, čp. 58 – obnova NN

schvaluje

účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2013

bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO 00249289, za rok 2013 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 5. března 2014

 

Josef Zeman, starosta obce

—————

Zpět