Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

05.01.2018 22:56

ZÁPIS

z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. prosince 2017 od 18h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička, M. Kosová,  Mgr. M. Kratochvílová,    Z. Štěpánek, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočet na rok 2018.

3. Střednědobý výhled.

4.Vodné, stočné,  TKO.

5. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 6 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Roman Bártů, zapisovatelkou  Marta Kosová.

2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo rozpočet na rok 2018, příjmy činí 5 415 000 Kč, výdaje 6 621 000,- Kč, financování 1 206 000,- Kč, s počtem hlasů  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3. Dále starosta obce předložil   návrh rozpočtového střednědobého  výhledu  na roky 2019-2021, zastupitelstvo obce tento schvaluje, a to   s počtem hlasů  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4. Zastupitelstvo obce se zabývalo stanovením poplatku za vodné a stočné, který  stanovili na  17,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to od 1. ledna 2018,  a to   s počtem hlasů  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel,  a dále  stanovením poplatku za svoz TKO,  který zůstává na výši 500,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační chalupu, děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku,  jsou osvobozeny, a to   s počtem hlasů  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 29. prosince  2017 v 18,45 h.
Ověřovatelé zápisu:                 


USNESENÍ

 

z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. prosince 2017 od 18h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Zdeňka Štěpánka a Romana Bártů,  zapisovatelku  Martu Kosovou

2. schvaluje

rozpočet na rok 2018, příjmy činí 5 415 000 Kč, výdaje 6 621 000,- Kč, financování 1 206 000,- Kč

3. schvaluje

návrh rozpočtového střednědobého  výhledu  na roky 2019-2021

4. schvaluje

poplatek za vodné a stočné na   17,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to od 1. ledna 2018,

a poplatek za svoz TKO,  který zůstává na výši 500,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační chalupu, děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku,  jsou osvobozeny.

 

Josef Mička, místostarosta                                 Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět