Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

25.03.2014 09:00

ZÁPIS

z 29.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 25. března 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška

Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs, S. Střádal, S. Princ a Bc. Monika Krajícová  

Program:

1. Zahájení.

2. Závěrečný účet o ročním hospodaření obce.

3. Závěrka MŠ.

4. Hospodářský výsledek MŠ.

5. Návrh na vyřazení drobného majetku MŠ.

6. Smlouva o dílo.

7. Dokončení nástavby požární zbrojnice Velká Chyška.

8. Oprava chodníků.

                9. Závěr.

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Milan Krajíc a Stanislav Princ.

2. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

3. Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2013 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace, která byla jednohlasně schválena.

4. Ředitelka Mateřské školy ve Velké Chyšce podala návrh na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2013, a to částky 15 098,- Kč do rezervního fondu školy.  Zastupitelé obce Velká Chyška s tímto jednohlasně souhlasí.

5. Ředitelka Mateřské školy ve Velké Chyšce podala návrh na vyřazení drobného majetku evidovaného na podrozvahových účtech 901 a 902 částky 950,- Kč a 211 700,30 Kč. Zastupitelé obce Velká Chyška s tímto jednohlasně souhlasí.

6. Starosta obce předložil návrh Smlouvy o dílo č. 17/13/1 mezi zhotovitelem Lika, Linda Kůzlová, Okružní 308, Hrdějovice a objednavatelem Obcí Velká Chyška na obnovu veřejného prostranství ve Velké Chyšce (instalace dřevěného posezení se stříškou, informační tabule a plakátovací plochy). Na tuto akci bude poskytnuta dotace z POV. S uzavřením smlouvy zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí.

7. Dále bylo hovořeno o dokončení nástavby požární zbrojnice Velká Chyška firmou Hydroplastik s.r.o., Velká Chyška 96.

8. Zastupitelstvo obce se dále zabývalo nutností opravit chodníky  ve Velké Chyšce, na opravu byla  jednohlasně vybrána firma Jirásek Petr, zednictví- obkladačství, V Cibulkách 7, Praha 5, případné opravy vodovodních přípojek zajistí firma Hydroplastik s.r.o., Velká Chyška 96.

 

Zapsala: Marta Kosová

dne 25. března 2014 ve 20,30 h                                Ověřovatelé zápisu: Milan Krajíc
                                                                                                     Stanislav Princ 

 

USNESENÍ

 z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 25. března  2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

schvaluje

závěrečný účet o ročním hospodaření a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

schvaluje

účetní závěrku  za rok 2013 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace

souhlasí

s převedením zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské  školy za rok 2013, a to částky 15 098,- Kč do rezervního fondu školy

souhlasí

s vyřazením drobného majetku evidovaného na podrozvahových účtech 901 a 902 částky 950,- Kč a 211 700,30 Kč Mateřské školy ve Velké Chyšce

schvaluje

Smlouvu o dílo č. 17/13/1 mezi zhotovitelem Lika, Linda Kůzlová, Okružní 308, Hrdějovice a objednavatelem Obcí Velká Chyška  na obnovu veřejného prostranství ve Velké Chyšce (instalace dřevěného posezení se stříškou, informační tabule a plakátovací plochy), na tuto akci  bude poskytnuta dotace z POV

schvaluje

provedení opravy chodníků ve Velké Chyšce  firmou  Jirásek Petr, zednictví- obkladačství, V Cibulkách 7, Praha 5, případné opravy vodovodních přípojek zajistí firma Hydroplastik s.r.o., Velká Chyška 96.

 

Josef Zeman, starosta obce

—————

Zpět