Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

01.03.2018 22:54

ZÁPIS

 

z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. února 2018 od 18 h v pohostinství u Šveců č.p. 15 Velká Chyška


Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Mgr. M. Kratochvílová,    Z. Štěpánek, R. Bártů

Hosté: dle listiny přítomných

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Informace o plánovaných akcích obce Velká Chyška v roce 2018.

3. Diskuse.

4.Závěr

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Josef Mička, zapisovatelkou  Monika Kratochvílová.

 

2. Starosta obce seznámil přítomné občany s rozpočtem na rok 2018 a plánovanými akcemi na rok 2018.

 

3. Diskuse:

Pan Hrubeš st. upozornil na nedostatečný počet kontejnerů na plast za hasičárnou-starosta obce přislíbil přidat na toto místo jeden kontejner na plast.

Dále bylo diskutováno umístěný kontejneru na odpad u hřbitova.

Roman Bártů vznesl připomínku, zda by nebylo vhodné rozmístění několika  popelnic po obci z důvodu nedostatečných nádob na odpad po obci

 

4. Závěr:

Starosta obce poděkoval všem za účast a diskusi na tomto zasedání.

 

 

Zapsala: Monika Kratochvílová dne 23. února  2018 v 19,00 h.
Ověřovatelé zápisu:

 

USNESENÍ

z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23.února 2018 od 18 h v pohostinství u Šveců č.p. 15 Velká Chyška

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

bere na vědomí

plánované akce na rok 2018

bere na vědomí

příspěvky občanů z diskuse

 

Josef Mička, místostarosta                                 Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět