Zápis z 3.zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

02.12.2014 21:45

ZÁPIS

z 3.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   2. prosince 2014      od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová

Program:         1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

                        2. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví.

                        3. Pronájem hospody.

                        4. Kanalizace u  rybníka Pivovar.

                        5. Koupě hadic pro SDH Velká Chyška.

                        6.  COOP – projednání dopisu.

                        7.  Projekt- pitná voda – zdroj Stražiště.  

                        8.  Darovací smlouva –  Start Lukavec.

9. Vyhodnocení záměru prodej  budovy čp. 2 a pozemku p.č. 5/1.

10. Cena vodného.

11. Různé, závěr.

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Zdeněk Štěpánek  a Bc. Monika Kratochvílová, zapisovatelkou Marta Kosová.

2. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vnitřní směrnici pro vedení účetnictví – Směrnice č. 1/2014.

3. Na základě uveřejnění nabídky na pronájem budovy Jednoty – pohostinství ve Velké Chyšce starosta obce informoval, že byla  dne 27. listopadu 2014 na Obecní úřad Velká Chyška doručena žádost J. P.,. Zastupitelé obce  jednohlasně  souhlasili  s uzavřením nájemní smlouvy s tímto zájemcem na dobu určitou  do 31. prosince 2015, výše nájemného činí 1000,- Kč/měsíc.

4. Dále starosta obce seznámil se situací ohledně kanalizace u rybníka Pivovar.  Firmy VAK projekt s.r.o. a VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o. předložily cenové nabídky na zpracování projektu a vytýčení nové trasy kanalizace u domu čp. 111. Zastupitelstvo obce jednohlasně vybralo firmu VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o. k provedení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a zajištění územního a stavebního povolení - „Kanalizace u Pivovaru“.

5. Následně bylo hovořeno o žádosti SDH Velká Chyška o zakoupení 6 ks hadic B pro zásahovou jednotku. Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s jejich pořízením.

6. Starosta obce informoval o zaslání dopisu Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou, ve kterém žádá o sdělení termínu k jednání ohledně  technických zásahů a vybudování pokladního systému daných novou legislativou.  Termín k jednání  je možný v týdnu od 15. prosince 2014  v úředních hodinách na Obecním úřadu ve Velké Chyšce, o čemž bude Jednota, spotřební družstvo, informováno.

7. Ohledně projektu na pitnou vodu – zdroj Stražiště starosta obce uvedl, že  tuto projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a zajištění územního a stavebního povolení provede firma VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o.

8. Starosta obce předložil žádost Tělovýchovné jednoty  Start Lukavec  o poskytnutí peněžitého daru na rekonstrukci lyžařského areálu v Křešíně.  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 2000,- Kč.

9. Starosta obce uvedl k uveřejnění nabídky na prodej  budovy čp. 2 a pozemku p.č. 5/1 ve Velké Chyšce, že na Obecní úřad Velká Chyška byla doručena žádost manželů L. a M.  B., a D.S. o koupi těchto nemovitostí. V současnosti probíhá zaměření stavební parcely č. 5/1 pod budovou čp. 2, následně po zaměření a určení jasných hranic zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu.

10. Zastupitelé obce se zabývali stanovením poplatku za vodné a stočné na rok 2014, který jednohlasně stanovili na 12,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to podle kalkulace za rok 2013.

11. Na závěr starosta obce informoval o možnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Velká Chyška a Městem Pacov, jejímž předmětem je projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s jejím uzavřením.

Zapsala: M. Kosová dne 2. prosince 2014    v 20,50 h.

                                                            Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Štěpánek                                                                                                                                                        Bc. Monika Kratochvílová

 

USNESENÍ

z 3. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 2. prosince 2014 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška

Zastupitelstvo obce po projednání    

schvaluje

Směrnici č. 1/2014 (pro vedení účetnictví)

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Jaroslavem Píšou, bytem Útěchovice pod Stražištěm 20 dobu určitou  do 31. prosince 2015, výše nájemného činí 1000,- Kč/měsíc

schvaluje

výběr firmy VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o. k provedení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a zajištění územního a stavebního povolení – „Kanalizace u Pivovaru“

schvaluje

zakoupení 6 ks hadic B pro zásahovou jednotku SDH Velká Chyška

bere na vědomí

zaslání dopisu Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou se žádostí  o sdělení termínu k jednání ohledně  technických zásahů a vybudování pokladního systému daných novou legislativou

schvaluje

provedení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a zajištění územního a stavebního povolení  firmou  VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o. na projekt pitná voda – zdroj Stražiště

schvaluje

Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 2000,- Kč Tělovýchovné jednotě  Start Lukavec  na rekonstrukci lyžařského areálu v Křešíně

bere na vědomí

žádost manželů L.a M.  B., a D. S., o koupi  nemovitostí čp. 2 a p.č. 5/1 ve Velké Chyšce, v současnosti probíhá zaměření stavební parcely č. 5/1 pod budovou čp. 2, následně po zaměření a určení jasných hranic  zastupitelstvo obce  rozhodne o dalším postupu

schvaluje

poplatek  za vodné a stočné na rok 2014 ve výši   12,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, a to podle kalkulace za rok 2013

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Velká Chyška a Městem Pacov, jejímž  předmětem je projednávání přestupků  podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět