Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

15.03.2018 11:24

ZÁPIS

 

z 30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 15. března 2018  od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička,  J. Zeman, S. Princ, Mgr. M. Kratochvílová,    Z. Štěpánek, R. Bártů, M. Kosová

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočtová opatření v pravomoci starosty obce.

3. Spolufinancování pořizovací ceny dopravního automobilu pro SDH

    Velká Chyška.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

    za rok 2017.

5. Návrh rozpočtu Mateřské školy Velká Chyška na rok 2018.

6. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Roman Bártů a Stanislav Princ, zapisovatelkou  Marta Kosová.

 

2. Starosta obce informoval o nutnosti stanovit maximální částku týkající se rozpočtového opatření v pravomoci starosty obce, proto zastupitelstvo obce schválilo částku ve výši 200 000,- Kč, a to  s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška souhlasí  s tím, že pořízení  dopravního automobilu pro SDH Velká Chyška bude  spolufinancováno z rozpočtu obce Velká Chyška, a to  s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

4. Starosta obce předložil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2017, které proběhlo dne 12. března 2018, přičemž nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

5. Starosta obce předložil přítomným návrh rozpočtu Mateřské školy Velká Chyška na rok 2018.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 15. března  2018 ve 20,00 h.


Ověřovatelé zápisu: Roman Bártů     Stanislav Princ

 

USNESENÍ

 

z 30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 15. března 2018   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Romana Bártů a Stanislava Prince,  zapisovatelku  Martu Kosovou

schvaluje

maximální částku ve výši 200 000,- Kč týkající se rozpočtového opatření  prováděných starostou obce

schvaluje

spolufinancování  ceny vozidla dopravního vozidla pro SDH Velká Chyška

bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2017, které proběhlo dne 12. března 2018

 

bere na vědomí

návrh rozpočtu Mateřské školy Velká Chyška na rok 2018

 

Josef Mička, místostarosta                                 Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

 

 

—————

Zpět