Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

03.05.2018 11:29

ZÁPIS

 

z 31. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. května 2018  od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička,  J. Zeman, S. Princ, Mgr. M. Kratochvílová,   R. Bártů, M. Kosová, T. Korba

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2017 a MŠ Velká Chyška.

3. Doplnění dopravního značení v obci Velká Chyška.

4. COOP Kamenice nad Lipou – místní prodejna žádost o dotaci.

5. Informace ke stavu pitné vody ve vodojemu.

6. Smlouva o poskytnutí daru TJ STRÁŽIŠTĚ Velká Chyška, z.s.

7. Informace k povolení vypouštění odpadních vod z veřejné  kanalizace obce Velká Chyška.

8. Rozpočet Mateřské školy Velká Chyška na rok 2018.

9. Ondřej Michal- žádost o koupi pozemku za účelem stavby RD.

10. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Mgr. Monika Kratochvílová a Tomáš Korba, zapisovatelkou  Marta Kosová.

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška za rok 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka Obce Velká Chyška za rok 2017, která byla  schválena. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Byla předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2017 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace, která byla  schválena. Ředitelka Mateřské školy ve Velké Chyšce podala návrh na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2017, a to částky 201,91 Kč do rezervního fondu školy.  Zastupitelé obce Velká Chyška s tímto  souhlasí. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

3. Starosta obce informoval o cenové nabídce č. 18135  HPN projekt s.r.o., Dopravní značení, uzavírky, Pasporty komunikací, Obrataň 93, na dodávku a montáž vybraného dopravního značení obce Velká Chyška, zastupitelstvo obce schvaluje provedení této akce výše uvedenou společností, počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Starosta obce přítomné informoval, že byl navštíven zástupci Jednoty, spotřebního družstva  Kamenice nad Lipou, kteří podali informace o stavu hospodaření prodejny ve Velké Chyšce a informovali o možnosti využít grantový program na podporu projektů v oblasti zachování služeb na venkově Venkovské prodejny 2018 Fondu Vysočina Kraje Vysočina,   zastupitelstvo obce  rozhodlo  nevyužít  tento grantový program   a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání s těmito zástupci,  jakým způsobem podpořit provoz místní prodejny s důrazem na její efektivnost. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Dále  bylo  hovořeno  o  nedostatku pitné vody ve vodojemu, proto byli občané informováni o  nutnosti vodou šetřit. Zastupitelstvo obce  s ohledem na výše uvedené  pověřuje starostu obce, aby oficiálně  informoval  vedení Zeměděl. družstva Velká Chyška o tom, že dojde ke snížení  denních

dodávek pitné vody  minimálně o 30 %, a to s okamžitou platností, toto omezení se bude přizpůsobovat aktuální situaci stavu pitné vody. 

 

6. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo darovací smlouvu na částku  30 000,- Kč  s TJ Strážiště Velká Chyška, z.s. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

7. Starosta obce hovořil o povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Velká Chyška platném do 31. prosince 2021.

 

8. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Mateřské školy Velká Chyška na rok 2018. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

9. Starosta obce předložil žádost Ondřeje Michala o koupi pozemku za účelem stavby rodinného domu ve Velké Chyšce. Obec Velká Chyška v současné době nemá žádnou stavební parcelu k dispozici, proto není možné žádosti vyhovět. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu  obce k jednání s majiteli pozemků, které by byly vhodné k výstavbě rodinných domů.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 3. května  2018 ve 20,45 h.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Monika Kratochvílová, Tomáš Korba

 

USNESENÍ

 

z 31. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. května 2018   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Mgr. Moniku Kratochvílovou a Tomáše Korbu,  zapisovatelku  Martu Kosovou

schvaluje

  • závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,

-    účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2017

-    účetní závěrku za rok 2017 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace, a souhlasí s převedením  zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2016, a to částky 201,91 Kč do rezervního fondu školy

schvaluje

provedení dodávky a montáže vybraného dopravního značení obce Velká Chyška společností HPN projekt s.r.o., Dopravní značení, uzavírky, Pasporty komunikací, Obrataň 93  podle cenového nabídky č. 18135

bere na vědomí

informace o stavu hospodaření prodejny ve Velké Chyšce a  o možnosti využít grantový program na podporu projektů v oblasti zachování služeb na venkově Venkovské prodejny 2018 Fondu Vysočina Kraje Vysočina,   zastupitelstvo obce  rozhodlo  nevyužít  tento grantový program   a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání s těmito zástupci,  jakým způsobem podpořit provoz místní prodejny s důrazem na její efektivnost.

 

bere na vědomí

situaci týkající se nedostatku  pitné vody ve vodojemu a o nutnosti vodou šetřit a pověřuje starostu obce, aby oficiálně informoval vedení ZD Velká Chyška o tom, že dojde ke snížení  denních dodávek pitné vody  minimálně o 30 %, a to s okamžitou platností, toto omezení se bude přizpůsobovat aktuální situaci stavu pitné vody

schvaluje

darovací smlouvu na částku  30 000,- Kč  s TJ Strážiště Velká Chyška, z.s.

schvaluje

rozpočet Mateřské školy Velká Chyška na rok 2018

bere na vědomí

povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Velká Chyška platném do 31. prosince 2021

bere na vědomí

žádost Ondřeje Michala o koupi pozemku za účelem stavby rodinného domu ve Velké Chyšce

 

Josef Mička, místostarosta                                                   Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

 

 

—————

Zpět