Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

25.09.2014 20:00

ZÁPIS

 

z 32.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 25. září  2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška

___________________________________________________________________________

Přítomni:  Ing. M. Drs, M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, S. Střádal, S. Princ a Bc. Monika Kratochvílová  

Program:    1. Zahájení.
                2. Rozpočtová opatření.
                3. Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.
                4. Předložení výkazů.
                5. Informace o zaměstnanci obce a  havárii na vodovodním řádu.
                6. Problém s kanalizací u čp. 111.
                7. Závěr.

1. Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni

Antonín Zíka a Zdeněk Štěpánek.

2. Místostarosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3 za měsíc srpen 2014 a zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo jednohlasně rozpočtové opatření č. 4 /týkající se účelového příspěvku Mikroregionu Stražiště  a dle čerpání rozpočtu – září 2014/.

3. Předseda finančního výboru předložil Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 1.1.2014 do 13. 6. 2014 Mateřské školy Velká Chyška  ze dne 13. června 2014, kdy nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má předepsané náležitosti; a  Zápis o výsledcích kontroly hospodaření za období od 1.1.2014 do 10.6.2014 Obce Velká Chyška  ze dne 10. června 2014, kdy rovněž nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má  předepsané náležitosti.  Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis ze schůze kontrolního výboru konaného dne 30. června 2014. 

4. Místostarosta obce předložil přítomným k nahlédnutí Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, Rozvaha a Příloha, vše sestaveno za Obec Velká Chyška ke dni 30. června  2014.

5. Místostarosta obce informoval o skončení pracovního poměru Josefa Blažka ke dni 12. září 2014  z důvodu  jeho  odchodu  do  starobního důchodu  a dále o havárii na vodovodním řádu  z minulého týdne.

6. Dále  byli  přítomni  informováni  o problému  s kanalizací  u  čp. 111  ve  Velké Chyšce /v souvislosti  s vydatným  deštěm  dne  20.  září  2014/, která  neslouží  svému  účelu. Věc bude  zkonzultována  se Stavebním odborem Městského úřadu Pacov. Při řešení  této záležitosti  se bude vycházet z projektové dokumentace vypracované k čističce, tato část bude případně využita   k získání  stavebního  povolení.   

 

Zapsala: Marta Kosová

dne 25. září 2014 ve 20,15 h                                     Ověřovatelé zápisu:    Antonín Zíka
                                                                                                         Zdeněk Štěpánek

                                                                                                                     

 

USNESENÍ

 z 32. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 25 září  2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

 

bere na vědomí

rozpočtové  opatření  č. 3

 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4

 

bere na vědomí

Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 1.1.2014 do 13. 6. 2014 Mateřské školy Velká Chyška  ze dne 13. června 2014 a  Zápis o výsledcích kontroly hospodaření za období od 1.1.2014 do 10.6.2014 Obce Velká Chyška  ze dne 10. června 2014 a  Zápis ze schůze kontrolního výboru konaného dne 30. června 2014

 

bere na vědomí

Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, Rozvaha a Příloha, vše sestaveno za Obec Velká Chyška ke dni 30. června  2014

 

bere na vědomí

informaci o skončení pracovního poměru Josefa Blažka ke dni 12. září 2014, o havárii na vodovodním řádu z minulého týdne a   o problému  s kanalizací  u  čp. 111  ve  Velké Chyšce

 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta obce

 

—————

Zpět