Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

28.06.2018 10:32

ZÁPIS

z 32. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 28. června 2018 od 17 hodin v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, J. Zeman, S. Princ, Mgr. M. Kratochvílová, R. Bártů, T. Korba

Hosté: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Pelhřimov – Ing. Luboš Rudišar,

           Ing. Hana Hrušková

           GB Geodezie, spol. s r. o. - Mgr. Goldman, Mgr. Hráček, Ing. Vala

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Plán společných zařízení KPÚ Velká Chyška.

3. Kronika obce Velká Chyška

4. Velká Chyška – dopravní automobil.

5. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Stanislav Princ a Roman Bártů, zapisovatelem Martin Drs.

 

2. Zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina Pobočka Pelhřimov – Ing. Luboš Rudišar a Ing. Hana Hrušková a zástupci firmy GB Geodezie, spol. s r. o. - Mgr. Goldman, Mgr. Hráček, Ing. Vala jako zpracovatelé komplexní pozemkové úpravy Velká Chyška představili plán společných zařízení pro komplexní úpravu Velká Chyška.

Zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení pro komplexní úpravu Velká Chyška. Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

3. Starosta obce informoval zastupitele, že se již několik let nezapisuje kronika obce Velká Chyška. Zastupitelé navrhují, aby se vždy kvartálně zapsalo několik důležitých událostí během roku v obci, které budou na konci každého roku zapsány do kroniky.

Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Starosta obce přítomné informoval, že byly podány tři nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Velká Chyška – dopravní automobil. Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je nákup 1 ks nového dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Velká Chyška. Nabídku podali: Auto Trutnov s.r.o., Hagemann a.s., PORSCHE Inter Auto CZ spol. s r.o.. Nejnižší cenu nabídla firma Auto Trutnov s.r.o. V nabídce této firmy však bylo několik nejasností, a proto se komise rozhodla vyzvat tuto firmu k doplnění nabídky o chybějící informace. Z toho důvodů se zatím výběr dopravního automobilu odkládá.

Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsal: Martin Drs dne 28. června  2018 ve 18,45 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Princ, Roman Bártů

 

USNESENÍ

 

z 32. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 28. června 2018 od 17 hodin v kanceláři Obecního úřadu ve Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Stanislava Prince a Romana Bartů,  zapisovatele  Martina Drse

 

schvaluje

 plán společných zařízení pro komplexní úpravu Velká Chyška


bere na vědomí

informace o kronice obce Velká Chyška

 

bere na vědomí

odložení výběru dopravního automobilu pro SDH velká Chyška

 

 

Josef Mička, místostarosta                                 Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět