Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

21.07.2018 22:35

ZÁPIS

z 33. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. července 2018 od 20 hodin v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, J. Zeman,  Mgr. M. Kratochvílová, R. Bártů, T. Korba, M. Kosová, Z. Štěpánek

 

Další: Lukáš Kubát

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Vyhodnocení nabídek akce: Velká Chyška – dopravní automobil.

3. S. Průša- kanalizace.

4. Různé.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Tomáš Korba, zapisovatelkou Marta Kosová.

Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Starosta obce přítomné informoval, že firma Auto Trutnov s.r.o. ., IČO: 25931270,  se sídlem Krkonošská 566, Trutnov, doplnila svou nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu Velká Chyška – dopravní automobil, tj. nákup 1 ks nového dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Velká Chyška. Vzhledem k tomu, že tato firma nabídla nejnižší cenu a splnila všechna požadovaná kritéria, byla  vybrána pro tuto dodávku; zároveň  zastupitelé obce pověřují starostu obce k podpisu  smlouvy  týkající se této dodávky.

Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

3. Starosta obce seznámil přítomné s žádostí  Stanislava Průši, Salačova Lhota 31, o řešení poškozování a znehodnocování  jeho majetku – p.č. 951/5 a 951/24 v k. ú. Velká Chyška  a o zodpovězení  jeho dotazů týkající se této záležitosti. Toto vzali zastupitelé obce na vědomí a pověřili starostu obce, aby připravil podklady k odpovědím na jeho dotazy, a na dalším zasedání zastupitelstva obce  budou podklady projednány.

 

Zapsal: Martin Drs dne 21. července 2018 ve 21,00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Štěpánek, Tomáš Korba

 

USNESENÍ

 

z 33. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. července 2018 od 20 hodin v kanceláři Obecního úřadu ve Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu  Zdeňka  Štěpánka a Tomáše Korbu, zapisovatelku Martu Kosovou.

 

schvaluje

výběr  nejvhodnější nabídky účastníka veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Velká Chyška – dopravní automobil, a to  firmy Auto Trutnov s.r.o., IČO: 25931270,  se sídlem Krkonošská 566, Trutnov

 

pověřuje

starostu obce k podpisu  smlouvy  týkající se  dodávky Velká Chyška – dopravní automobil, a to  firmy Auto Trutnov s.r.o., IČO: 25931270,  se sídlem Krkonošská 566, Trutnov

 

bere na vědomí

žádost  Stanislava Průši, Salačova Lhota 31, o řešení poškozování a znehodnocování  jeho majetku – p.č. 951/5 a 951/24 v k. ú. Velká Chyška  a o zodpovězení  jeho dotazů týkající se této záležitosti, k tomuto  pověřilo starostu obce, aby připravil podklady k odpovědím na jeho dotazy, a na dalším zasedání zastupitelstva obce  budou podklady projednány

 

 

Josef Mička, místostarosta                                 Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět