Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

27.12.2014 21:49

ZÁPIS

z 4.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   27. prosince 2014      od 16 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,  M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová

Program:         1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

                        2. Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.

                        3. Rozpočtové provizorium.

                        4. Rozpočtové opatření.

                        5. Závěr.

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Josef Mička a Roman Bártů, zapisovatelkou Marta Kosová.

2. Předsedkyně  finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru  za období od 11.6.2014 do 11. 12. 2014  Obce Velká Chyška  ze dne 11. prosince  2014, kdy  nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má  předepsané náležitosti.  Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 23. prosince  2014, ze kterého vyplývá, že nebyly zjištěny závady a nedostatky.

3. Dále bylo přijato jednohlasně rozpočtové provizorium pro rok 2015 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2014.

4. Následně zastupitelstvo obce jednohlasně  schválilo  rozpočtové opatření č. 7 za měsíc prosinec  2014 týkající se dotací KÚ a čerpání dle skutečnosti.

 

Zapsala: M. Kosová dne 27. prosince  2014  v 17,15 h.

                                         Ověřovatelé zápisu:    Josef Mička                                                                                                                                                               Roman Bártů

 

USNESENÍ

z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. prosince 2014 od 16 h v kanceláři Obecního úřadu Velká Chyška

Zastupitelstvo obce po projednání    

bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru  za období od 11.6.2014 do 11. 12. 2014  Obce Velká Chyška  ze dne 11. prosince  2014 a Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 23. prosince  2014

schvaluje

jednohlasně rozpočtové provizorium pro rok 2015 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2014

schvaluje

jednohlasně rozpočtové opatření č. 7 za měsíc prosinec 2014 týkající se dotací KÚ a čerpání dle skutečnosti

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět