Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

11.04.2019 22:43

ZÁPIS

z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 11. dubna 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, T. Korba, Mgr. Monika Kratochvílová, J. Zeman

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Koupě pozemku PK 598/26 v k.ú. Velká Chyška

3. Vstup obce Velká Chyška do DSO Sompo

4. Stanovy DSO Sompo

5. Podnájem rybníka „Ovčín“

6. Dovybavení zásahové jednotky obce Velká Chyška

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018

8. Závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2018 a účetní závěrka

9. Účetní závěrka MŠ Velká Chyška za rok 2018

10. Různé

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Tomáš Korba a Josef Zeman, zapisovatelem Martin Drs, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Zastupitelé obce Velká Chyška schvalují koupi pozemku PK 598/26 o výměře 878 m2 LV 238 od Milady Králové, Jedřichovec 33, Pacov 395 01 a Dany Sváčkové, Křeč 4, Křeč 394 95 za částku 100 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s touto koupí hradí kupující.

Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.                                                                                                                                                                                                             

3. Zastupitelé obce Velká Chyška schvalují vstup obce Velká Chyška do DSO Sompo.

Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

                                               

4. Zastupitelé obce Velká Chyška schvalují stanovy DSO Sompo.

Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.                                                                     

 

5. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele, že na výzvu  podnájem pozemku (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška - rybníka „Ovčín“ se přihlásil pouze jeden zájemce a to Pavel Novotný č.p. 35 Velká Chyška.  Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo, že obec Velká Chyška tento pozemek podnajme pro další období do 31. prosince 2020 Pavlu Novotnému za 1200 Kč/rok, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

    

6.Starosta obce na základě informace od velitele zásahové jednotky Milana Bezemka obce informoval zastupitele o potřebě dovybavení zásahové jednotky obce. Finanční náročnost tohoto dovybavení je odhadnuta na 65 000 Kč. Zastupitelé jednohlasně schvalují toto dovybavení.

 Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

7. Starosta obce předložil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018, které proběhlo dne 6. března 2019. Zastupitelstvo obce schvaluje tuto zprávu s výhradou.  Nedostatky v účetnictví byly odstraněny.

Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo návrh závěrečný účtu o ročním hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka obce Velká Chyška za rok 2018, která byla jednohlasně schválena.

Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

9.Starosta obce předložil zastupitelům účetní závěrku za rok 2018 MŠ Velká Chyška. Zastupitelé schvalují tuto účetní uzávěrku jednohlasně a bez výhrad.

Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsal: Martin Drs dne 11. dubna 2019 v 20,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Korba

                                                            Josef Zeman

USNESENÍ

 

z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 11. dubna 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 5. zasedání zastupitelstva obce a určuje

ověřovateli zápisu Tomáše Korbu a Josefa Zemana, zapisovatelem Martin Drs

2. schvaluje

koupi pozemku PK 598/26 o výměře 878 m2 LV 238 od Milady Králové, Jedřichovec 33, Pacov 395 01 a Dany Sváčkové, Křeč 4, Křeč 394 95 za částku 100 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s touto koupí hradí kupující.

3. schvaluje

vstup obce do DSO Sompo

4.schvaluje

stanovy DSO Sompo

5.schvaluje

podnajmout pozemku (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška Pavlu Novotnému Velká Chyška 35 do  31.12.2020 za částku 1200 Kč/rok.

6.schvaluje

dovybavení zásahové jednotky obce v částce 65 000 Kč

7.bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018, které proběhlo dne 6. března 2019 s výhradou

8. schvaluje

závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška za rok 2018, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2018

9. schvaluje

účetní závěrku MŠ Velká Chyška za rok 2018 a to bez výhrad

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

—————

Zpět