Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

06.06.2019 22:48
ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. června 2019 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce
___________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Z. Štěpánek, R. Bártů
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Soustava rybníků: „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž výběr nejvhodnější nabídky
3. Koupě budovy bývalé Jednoty- rezervační smlouvy
4. Pouťové setkání 2019
5. Různé
 
1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Stanislav Princ, zapisovatelem Martin Drs a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
2. Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek souvisejících se soustavou rybníků „ Na Zelené: Soustava rybníků „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž.
Firma VHS Bohemia a.s. IČ:47910305 nabídla nejnižší nabídkovou cenu a vyhověla všem podmínkám výběrového řízení.
Zastupitelé jednohlasně pověřují starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na provedení výše uvedené soustavy rybníků.
Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška jednohlasně schvaluje rezervační smlouvu na koupi pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121 a PZE 43 o výměře 521 m2 v návaznosti na usnesení č.2 ze 4.zasedaní zastupitelstva obce konaného 14. března 2019 a to s výsledkem hlasování:
Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem pouťového setkání, které se bude konat 29.06.2019. Při tomto setkání dojde k svěcení nového DA pro zásahovou jednotku. Zastupitelé jednohlasně souhlasí, že potřebné náklady na toto setkání bude hradit obec a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Martin Drs dne 6. června 2019 v 20,30 h.

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Princ
                              Zdeněk Štěpánek
 
USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. června 2019 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce
Zastupitelstvo obce po projednání
 
1. schvaluje
program 6. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Stanislava Prince a Zdeňka Štěpánka, zapisovatelem Martin Drs
2. schvaluje
Smlouvu o dílo s VHS Bohemia a.s. IČ:47910305.
Název díla: Soustava rybníků „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž.
3. schvaluje
Rezervační smlouvu na koupi nemovitosti pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121 a PZE 43 o výměře 521 m2
4.bere na vědomí
 
Informace k pouťovému setkání 2019
 
Josef Mička, místostarosta Ing. Martin Drs, starosta obce
ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. června 2019 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce
___________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Z. Štěpánek, R. Bártů
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Soustava rybníků: „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž výběr nejvhodnější nabídky
3. Koupě budovy bývalé Jednoty- rezervační smlouvy
4. Pouťové setkání 2019
5. Různé
1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Stanislav Princ, zapisovatelem Martin Drs a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
2. Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek souvisejících se soustavou rybníků „ Na Zelené: Soustava rybníků „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž.
Firma VHS Bohemia a.s. IČ:47910305 nabídla nejnižší nabídkovou cenu a vyhověla všem podmínkám výběrového řízení.
Zastupitelé jednohlasně pověřují starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na provedení výše uvedené soustavy rybníků.
Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška jednohlasně schvaluje rezervační smlouvu na koupi pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121 a PZE 43 o výměře 521 m2 v návaznosti na usnesení č.2 ze 4.zasedaní zastupitelstva obce konaného 14. března 2019 a to s výsledkem hlasování:
Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem pouťového setkání, které se bude konat 29.06.2019. Při tomto setkání dojde k svěcení nového DA pro zásahovou jednotku. Zastupitelé jednohlasně souhlasí, že potřebné náklady na toto setkání bude hradit obec a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Zapsal: Martin Drs dne 6. června 2019 v 20,30 h.
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Princ
Zdeněk Štěpánek

—————

Zpět