Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

06.06.2019 22:48

ZÁPIS

z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. června 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Z. Štěpánek, R. Bártů

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Soustava rybníků: „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž výběr nejvhodnější nabídky

3. Koupě budovy bývalé Jednoty- rezervační smlouvy

4. Podnájem rybníka „Ovčín“ výhrada k výši podnájmu

5. Pouťové setkání 2019

6. Různé

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Stanislav Princ, zapisovatelem Martin Drs a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek   souvisejících se soustavou rybníků „ Na Zelené: Soustava rybníků „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž.

Firma VHS Bohemia a.s. IČ:47910305 nabídla nejnižší nabídkovou cenu a vyhověla všem podmínkám výběrového řízení.

Zastupitelé jednohlasně pověřují starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na provedení výše uvedené soustavy rybníků s VHS Bohemia a.s. IČ:47910305

Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.                                                                                                                                                                                                               

3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška jednohlasně schvaluje rezervační smlouvu na koupi pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121 a PZE 43 o výměře 521 m2 v návaznosti na usnesení č.2 ze 4. zasedaní zastupitelstva obce konaného 14. března 2019 a to s výsledkem hlasování:

Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

                                                

4. Vzhledem k připomínce účetní obce k výši podnájmu (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška - rybníka „Ovčín“ zastupitelé řešili výši tohoto podnájmu.

Stanovení výše podnájmu se zatím odkládá do doby než bude vyjasněno jakou výši může obec stanovit vzhledem k účetnictví obce.

Zastupitelé jednohlasně ruší usnesení č. 5 z 5.zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. dubna 2019.

Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

                                                                        

5. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem pouťového setkání, které se bude konat 29.06.2019. Při tomto setkání dojde k svěcení nového DA pro zásahovou jednotku. Zastupitelé jednohlasně souhlasí, že potřebné náklady na toto setkání bude hradit obec a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsal: Martin Drs dne 6. června 2019 v 20,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Princ

                                                            Zdeněk Štěpánek

 

USNESENÍ

 

z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. června 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 6. zasedání zastupitelstva obce

a určuje

ověřovateli zápisu Stanislava Prince a Zdeňka Štěpánka, zapisovatelem Martin Drs


2. schvaluje

Smlouvu o dílo s VHS Bohemia a.s. IČ:47910305.

Název díla: Soustava rybníků „Na Zelené“ – Horní nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Prostřední nádrž, Soustava rybníků „Na Zelené“ – Dolní nádrž.

3. schvaluje

Rezervační smlouvu na koupi nemovitosti pozemku p.č. st. 8/4 (353 m2), jehož součástí je budova prodejny čp. 121 a PZE 43 o výměře 521 m2

 

4.schvaluje

Zrušení usnesení č. 5 z 5.zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. dubna 2019.

 

5.bere na vědomí

Informace k pouťovému setkání 2019

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět