Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

04.11.2018 19:03

ZÁPIS

 

z  ustavujícího zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 3. listopadu 2018 od 18 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová

a dále  občané dle Listiny přítomných

 

Program:        

1) Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti.

2) Předání osvědčení o zvolení členům zastupitelstva.

3) Složení slibu členů Zastupitelstva obce Velká Chyška.

4) Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Chyška.

5) Určení ověřovatelů zápisu.

6) Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná, tajná) starosty a místostarosty obce.

7) Volba starosty a místostarosty obce Velká Chyška.

8) Zřízení výboru finančního a kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výborů.

9) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).

10) Pověření starosty schvalovat rozpočtové opatření.

11) Zveřejnění záměru prodat pozemek p.p.k. 1663 v k.ú. Velká Chyška

12) Diskuze.

 

1.   Zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška bylo zahájeno v 18 h dosavadním starostou obce Ing. Martinem Drsem. Předsedající zasedání konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnosti voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Velká Chyška zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 25. října 2018 do 4. listopadu 2018. Předsedající zasedání konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

2.   Členům zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

3.  Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu, přečetl jej a vyzval přítomné k pronesení slova: „slibuji“ a k   podpisu znění slibu.

 

4. Dále starosta obce seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání, k předloženému návrhu programu nebyly vzneseny protinávrhy, návrh programu byl přijat, výsledek hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Předsedající navrhnul určit ověřovateli zápisu Mgr. Moniku Kratochvílovou a Romana Bártů, zapisovatelkou Martu Kosovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, výsledek hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

6. Bylo navrženo a rozhodnuto, že volba starosty a místostarosty obce  proběhne veřejně, výsledek hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

7. Byla provedena volba starosty obce Velká Chyška. Byl navržen  a  zvolen Ing. Martin Drs, a to s výsledkem hlasování, pro 8, proti 0, zdržel se 1.

Dále byla provedena volba místostarosty obce Velká Chyška, byl navržen a zvolen Josef Mička, a to s výsledkem hlasování, pro 8, proti 0, zdržel se 1.

 

8. Dále starosta obce informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva obce zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Starosta navrhnul, aby zastupitelstvo obce tedy zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl.

Dále bylo přistoupeno k volbě předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Marta Kosová, jeho členy Zdeněk Štěpánek a Roman Bártů, a to s výsledkem hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0. Předsedkyní finančního výboru byla jednohlasně zvolena Mgr. Monika Kratochvílová, jeho členy Tomáš Korba a Stanislav Princ, a to s výsledkem hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

9. Dále se zastupitelstvo obce  zabývalo stanovením   měsíčních odměn  pro zastupitele za výkon funkce  neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,  v platném znění,  které budou poskytovány od 3. listopadu 2018 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu,  a to počtem 9 hlasů  pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

10. Zastupitelstvo obce navrhlo udělení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtové   opatření na straně příjmu neomezeně, na straně výdajů do výše 300 000,- Kč, a to s výsledkem  hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

11. Dále zastupitelstvo obce  rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.p.k. 1663 v k. ú. Velká Chyška, a  to s výsledkem  hlasování, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsala: M. Kosová dne 3. listopadu 2018  v 19,30 h.

 

 Ověřovatelé zápisu:   Mgr.Monika Kratochvílová

                                 Roman Bártů

 

USNESENÍ

 

z  ustavujícího zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 3. listopadu 2018 od 18 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

 

2. určuje

ověřovateli zápisu z  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

Mgr. Moniku Kratochvílovou a Romana Bártů,  zapisovatelkou Martu Kosovou

 

3. volí

starostu obce – Ing. Martina Drsa,

místostarostu – Josefa Mičku,

 

4. zřizuje

finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy

 

5. volí

předsedkyni kontrolního výboru- Martu Kosovou,

členy – Zdeňka Štěpánka a Romana Bártů,

předsedkyni  finančního výboru -  Mgr. Moniku Kratochvílovou,

členy -  Stanislava Prince a Tomáše Korbu.

 

6. schvaluje

stanovení   měsíčních odměn  pro zastupitele za výkon funkce  neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,  v platném znění,  které budou poskytovány od 3. listopadu 2018 dle přílohy č. 1 zápisu ze dne 3.11.2018

 

7. schvaluje

udělení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtové opatření na straně příjmu neomezeně, na straně výdajů do výše 300 000,- Kč

 

8. schvaluje

záměr prodeje pozemku p.p.k. 1663 v k. ú. Velká Chyška

 

Josef Mička, místostarosta                                       Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět