Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

06.02.2014 08:50

ZÁPIS

z 27.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. února 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce

Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,   S. Střádal,  A. Zíka, Bc. Monika Krajícová, M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs 

Program:

      1. Zahájení.

2. Inventarizace majetku.

3. Směrnice – Schvalování účetní závěrky.

4. Rozpočet obce na rok 2014.

5. Závěr.

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Antonín Zíka a Bc. Monika Krajícová. 

 

2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly.

3. Starosta obce předložil Směrnici – Schvalování účetní závěrky, která byla jednohlasně schválena.

4. Starosta obce dále předložil návrh rozpočtu na rok 2014 Obce Velká Chyška, který byl jednohlasně schválen jako vyrovnaný ve výši 4.757.000,- Kč.

 

Zapsala: Marta Kosová                                             Ověřovatelé zápisu: Antonín Zíka

                                                                                                      Bc. Monika Krajícová

 

USNESENÍ

 z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 6. února 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

bere na vědomí

provedení a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly

schvaluje

Směrnici – Schvalování  účetní závěrky

Schvaluje

návrh rozpočtu na rok 2014 Obce Velká Chyška ve výši 4.757.000,- Kč, který je  vyrovnaný

 

 

Josef Zeman, starosta obce

—————

Zpět