Zápis z 20. zasedání obce Velká Chyška

07.02.2013 00:00

ZÁPIS

z 20.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. února  2013 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce

Přítomni:  J. Zeman, Ing. M. Drs,  A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek,  S. Princ,

Bc. Monika Krajícová,  S. Střádal, M. Kosová

 

Program:         1. Zahájení.

                     2. Předložení zápisu kontrolního výboru a  protokolů finančního výboru.

               3. Veřejnoprávní smlouva.

                     4. Rozpočet obce.

               5. Inventarizace majetku a účetní závěrka.

      6. Via rustica.

      7. Žádost Jednoty, spotřebního družstva.

      8. Žádost Českého svazu včelařů, o.s.  a rodin. centra  Sovička.

      9. Pronájem nebytových prostor.

      10. Poplatky z hrobových míst.

      11. Závěr.

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Milan Krajíc a Zdeněk Štěpánek.

2. Předseda finančního výboru předložil přítomným Protokol o výsledcích kontroly hospodaření za období od 1.11. 2012 do 30.11. 2012 Obce Velká Chyška ze dne 30. listopadu 2012, Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.7. 2012 do 12.12. 2012 Mateřské školy Velká Chyška ze dne 12. prosince 2012 a Protokol o výsledcích  veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.1. 2012 do 12.12. 2012 TJ Stražiště Velká Chyška ze dne 12. prosince 2012; a předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis ze schůze kontrolního výboru konaného dne 31. prosince 2012.

3. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Pacov týkající se projednávání přestupků stanovených v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Starosta obce předložil přítomným návrh rozpočtu na roku 2013 Obce Velká Chyška, který byl  jednohlasně schválen jako vyrovnaný ve výši 3 862 600,- Kč.

5. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a výsledky inventarizace majetku Obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly. Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2012, která byla jednohlasně schválena.

6. Jednání zastupitelstva obce navštívili zástupci  Místní  akční skupiny Via rustica o.s.  Bc. Jiří Hodinka  a Lucie Hlavinková a seznámili přítomné s aktivitami této skupiny a možnostmi využití dotací obcemi a přednesli strategii na rok 2014-2020.

7. Starosta obce předložil žádost  o poskytnutí příspěvku na činnost prodejny za rok 2012 (v rozsahu zaplacené elektrické energie za prvých 10 měsíců roku 2012 podle přiložené výsledovky)  Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou ze dne 30. listopadu 2012. Zastupitelé obce jednohlasně neschválili poskytnutí příspěvku v navrhované částce ve výši 92673,-  Kč.

8. Dále starosta obce  předložil žádost Českého svazu včelařů, o.s., okresní organizace Pelhřimov, základní organizace Pacov o  příspěvek na činnost a  žádost o poskytnutí finanční podpory  Rodinného centra Sovička, Španovského 172, Pacov. Zastupitelé obce jednohlasně schválili poskytnout Českému svazu včelařů, o.s., příspěvek ve výši 2000,- Kč a Rodinnému centru Sovička příspěvek ve výši 5000,- Kč.

9. Na základě uveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 94 ve Velké Chyšce projevili o tuto nabídku zájem  Jaroslav Kubát ml.,  Velká Chyška 100  a Kristýna Kubátová, Pacov, Sídl. Míru čp. 799.

10. Přestože se zvýšily náklady na provoz hřbitova, zastupitelstvo obce se jednohlasně usneslo, že poplatky zůstanou na stávající výši.

 

Ověřovatelé zápisu:    Milan Krajíc

                              Zdeněk Štěpánek

 

USNESENÍ

 z 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 7. února 2013 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

bere na vědomí

Protokol o výsledcích kontroly hospodaření za období od 1.11.2012 do 30.11. 2012 Obce Velká Chyška ze dne 30. listopadu 2012, Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.7. 2012 do 12.12. 2012 Mateřské školy Velká Chyška ze dne 12. prosince 2012 a Protokol o výsledcích  veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.1. 2012 do 12.12. 2012 TJ Stražiště Velká Chyška ze dne 12. prosince 2012 a Zápis ze schůze kontrolního výboru ze  dne 31. prosince  2012

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s Městem Pacov týkající se projednávání přestupků stanovených v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

schvaluje

návrh rozpočtu na roku 2013 Obce Velká Chyška  ve výši 3 862 600,- Kč,  který je vyrovnaný

bere na vědomí

provedení a výsledky inventarizace majetku Obce Velká Chyška (nebyly zjištěny rozdíly)

schvaluje

účetní závěrka za rok 2012

neschvaluje

poskytnutí příspěvku na činnost prodejny za rok 2012 (v rozsahu zaplacené elektrické energie za prvých 10 měsíců roku 2012 podle přiložené výsledovky)  Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou, ve výši 92 673,- Kč

schvaluje

poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s., okresní organizace Pelhřimov, základní organizace Pacov

schvaluje

poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč Rodinnému centru Sovička, Španovského 172, Pacov

 

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce

—————

Zpět