Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

29.07.2015 09:15

Rozhodnutí

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě předloženého Pasportu místních komunikací správního území obce Velká Chyška zpracovaného společností HPN projekt s. r. o. (dále jen „pasport místních komunikací“), schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 23.07.2015 usnesením č. 1 zastupitelstva obce Velká Chyška v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a §2, 3 a 5 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška“), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)

zařazuje

                pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly:

katastrální území Velká Chyška

1b - 3b do kategorie místních komunikací II. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

1c - 25c do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komuni-kacích

1d - 6d do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

 

Odůvodnění:

Obec Velká Chyška zajistila v souladu § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních komunikací, který byl předložen zastupitelstvu obce Velká Chyška, které ho dne 23.07.2015 usnesením č.1 schválilo. Z důvodu, že v minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací, přestože tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak i užívány. Protože předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky § 5 odst. 3 vyhlášky a zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2 a 3 vyhlášky rozhodl Obecní úřad Velká Chyška tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 správnímu řádu ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

                                                                                                                                                                                              Ing.Martin Drs

starosta obce

V. Chyška dne 23.07.2015

Příloha: Pasport místních komunikací

—————

Zpět