Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

14.04.2017 08:13

ZÁPIS

 

z 23. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 13. dubna 2017 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Zeman, M. Kosová,  Z. Štěpánek, T. Korba, S. Princ,  J. Mička, S. Princ

M. Martínková, J. Martínek

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Žádost pí. Romany Moureaux na osvobození od poplatku za komunální služby.

3. Plastová okna a dveře čp. 94.

4. Zdroj vody Strážiště.

5. Smlouva s E.ON.

6. Pozemek pod KZ.

7. Pouťové setkání.

 8. Předložení zápisů z jednání kontrolního a finančního výboru.

9. Inventarizace  majetku.

10. Změna čísla položky rozpočtové skladby.

11. Informace o auditu.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Zeman a Mgr. Monika Kratochvílová,  zapisovatelkou  Marta Kosová.

 

2. Paní Martínková požádala přítomné, aby byla odpuštěna povinnost hradit poplatek za ukládání komunálního odpadu pro Romanu Moureaux a její dcery Alice, Lucie a Sophie z důvodu toho, že bydlí ve Francii. Zastupitelé obce tedy hlasovali, zda této žádosti vyhovět, a to s výsledkem: počet hlasů pro 0, proti 7, zdržel se 1, zastupitelstvo obce tedy této žádosti nevyhoví.

 

3. Starosta obce pohovořil o nutnosti výměny oken a vstupních dveří na budově Mateřské školy Velká Chyška. Byly osloveny tři firmy na dodavatele oken a dveří, a to Radek Nápravník, Proseč-Obořiště 41,  Ji okna, dveře  Jiří Hašek, Písek, Za Pazdernou, a Tomáš Dytrych, Vilémov 283 ,

byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou Radek Nápravník, Proseč-Obořiště 41, a to s výsledkem: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Dále byly osloveny tři firmy na zednické práce s výše uvedenou výměnou související, a to Julian Dudi, Pavel Houdek  a Milan Křížek, 

byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou, tedy Pavel Houdek, a to s výsledkem: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Zastupitelstvo obce Velká Chyška  rozhodlo, že firma CHALUPA GGS, s.r.o., RNDr. Jaroslav Chalupa, Na Veselou 771/24, 26601 Beroun-Závodí   bude provádět průzkum dalšího zdroje vody na Stražišti v roce 2017,

a to s výsledkem: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Starosta obce předložil   Smlouvu o zřízení věcného břemene  č. JH-014330041562/001  mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se  stavby realizované pod názvem „Velká Chyška 53 – obnova NN“, a zastupitelé obce ji schvalují , a to počtem 8 hlasů  pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

6. Starosta obce pohovořil o pozemcích  pod a  v okolí Kulturního zařízení ve Velké Chyšce Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, aby  starosta obce oslovil  vlastníky těchto  pozemků za účelem jejich  získání do vlastnictví obce.

 

7. Starosta obce krátce pohovořil o plánovaném pouťovém setkání a o jeho programu.

 

8. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 18. února 2017.  

Předsedkyně finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 8. listopadu 2016 a Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Mateřské školy  Velká Chyška ze dne 1. září 2016 a  8. listopadu 2016.

 

9. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly.

 

10. Starosta obce informoval o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017, ke které došlo podle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1.1.2017, položka 1351 byla zrušena a byla nahrazena položkou 1382, položka 1382 je od 1.1.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1.1.2017 zrušena.

 

11. Starosta obce předložil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2016, které proběhlo dne 3. dubna 2017, přičemž nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

Zapsala: Marta Kosová dne 13. dubna 2017 v 21,20 h.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Josef Zeman

 

                                   Mgr. Monika Kratochvílová

 

USNESENÍ

 

z 23. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 13. dubna    2017   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Josefa Zemana a Mgr. Moniku Kratochvílovou   a zapisovatelku  Martu Kosovou

 2. neschvaluje

vyhovět žádosti Romany Moureaux  o prominutí  úhrady poplatku  za  ukládání komunálního odpadu pro ni a její dcery Alice, Lucie a Sophie z důvodu toho, že trvale žijí a bydlí ve Francii

3. schvaluje

provedení  výměny oken a vstupních dveří v budově Mateřské školy Velká Chyška firmou  Radek Nápravník, Proseč-Obořiště 41,

a provedení  zednických  pracích s tím souvisejících Pavlem Houdkem

4. schvaluje

provádění průzkumu dalšího zdroje vody na Stražišti v roce 2017 firmou CHALUPA GGS, s.r.o., RNDr. Jaroslav Chalupa, Na Veselou 771/24, 26601 Beroun-Závodí  

5. schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene  č. JH-014330041562/001  mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se  stavby realizované pod názvem „Velká Chyška 53 – obnova NN“

6. bere na vědomí

Informace  o pozemcích  pod a  v okolí Kulturního zařízení ve Velké Chyšce

7. bere na vědomí

informace o plánovaném pouťovém setkání a o jeho programu

8. bere na vědomí

Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 18. února  2017  

a Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 8. listopadu 2016 a  Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Mateřské školy  Velká Chyška ze dne 1. září 2016 a  8. listopadu 2016

9.bere na vědomí

provedení a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly

10. bere na vědomí

předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017, od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382

11. bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2016, které proběhlo dne 3. dubna 2017, přičemž nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět