Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2015

14.04.2016 13:50

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

se sídlem Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška, IČO: 00249289 za rok 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14. 10. 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 9. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 13. dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13. dubna 2016.

Místo provedení přezkoumání:
Obec Velká Chyška
Velká Chyška 69
394 28 Velká Chyška

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Monika Havelková pověření číslo 575/15

Podklady předložili: 

Ing. Martin Drs - starosta

Marie Kosová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
 

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška byly využity následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2015 stanovena zastupitelstvem obce dne 27. 12. 2014

Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 27. 1. do 17. 2. 2015

Schválený rozpočet - na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 2. 2015

Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2016 až 2018 a projednán v zastupitelstvu obce dne 17. 2. 2015

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce, zastupitelům dána na vědomí - č. 1 dne 27. 3. 2015, č. 2 dne 29. 4. 2015, č. 5 dne 30. 7. 2015 a č. 6 dne 27. 8. 2015 (starostovi udělena pravomoc k provádění rozpočtových opatření dne 13. 11. 2014) - schválena zastupitelstvem obce - č. 3 dne 21. 5. 2015 a č. 4 dne 23. 6. 2015

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 26. 3. do 23. 4. 2015 a schválen zastupitelstvem obce dne 23. 4. 2015 bez výhrad. Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2014 a účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chyška za rok 2014.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Velká Chyška stanoveny dne 19. 2. 2015

Pokladní kniha - k 30. 9. 2015

Pokladní doklady - za měsíc září roku 2015 (pokladní doklad č. 119 - 126)

Kniha došlých faktur - k 30. 9. 2015 (faktura č. 15001 - 15159)

Kniha odeslaných faktur - k 30. 9. 2015 (faktura č. 15001 - 15011

Faktura - č. 2015100 ze dne 20. 5. 2015 na nákup auta Mercedes - Benz Sprinter 2.2 ve výši 389.000,-- Kč (uhrazena dne 20. 5. 2015)

Bankovní výpisy - k 30. 9. 2015 (KB, a.s. a ČNB)

Účetní doklady - za měsíc září roku 2015 (výpis č. 123 - 135)

Účtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole

Příloha rozvahy - k 30. 9. 2015

Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 11. 2014

Mzdová agenda - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc září roku 2015

Rozvaha - k 30. 9. 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 9. 2015

Výkaz zisku a ztráty - k 30. 9. 2015

Evidence poplatků - k 30. 9. 2015 (poplatek ze psů a TKO)

Smlouva o převodu majetku - Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 13. 5. 2015 (právní účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 19. 5. 2015)

Smlouva nájemní - Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 4. 2015 (záměr pronájmu zveřejněn od 7. 4. do 23. 4. 2015 a schválen zastupitelstvem obce dne 23. 4. 2015)

Dohody o provedení práce - ze dne 28. 8. 2015 na štípání dříví, na opravu veřejného prostranství a na přípravu kotelny

Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330031422/001 ze dne 24. 6. 2015 (obec Velká Chyška jako "Povinný")

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330028751/001 ze dne 24. 6. 2015 (obec Velká Chyška jako "Povinný")

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 27. 12. 2014, 15. 1., 17. 2., 27. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5., 23. 6., 23. 7. a 3. 9. 2015

Zápis z jednání kontrolního výboru - ze dne 30. 6. 2015
 

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Zápis z jednání finančního výboru - ze dne 22. 10. 2015 (kontrola hospodaření dle rozpočtu, efektivnost a účelnost, kontrola nakládání s majetkem a kontrola rozpočtových opatření) za období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce, zastupitelům dána na vědomí - č. 7 dne 24. 9. 2015 a č. 9 dne 26. 11. 2015

- schválena zastupitelstvem obce - č. 8 dne 27. 10. 2015 a č. 10 dne 29. 12. 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2015

Rozvaha - k 31. 12. 2015

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2015

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2015

Pokladní kniha - k 31. 12. 2015

Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2015 (faktura č. 15160 - 15235)

Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2015 (faktura č. 15016 až 15022 - neuhrazené faktury)

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2015, Plán inventur ze dne 15. 11. 2015, Inventarizační zpráva ze dne 12. 1. 2016

Evidence majetku - k 31. 12. 2015

Pokladní doklady - za měsíc prosinec roku 2015 (pokladní doklad č. 147 - 163)

Faktura - č. 21510576 ze dne 7. 12. 2015 ve výši 209 883,-- Kč na provedené stavební práce na akci "Velká Chyška - kanalizace u pivovaru" (uhrazena dne 15. 12. 2015)

Bankovní výpisy - k 31. 12. 2015 (KB, a.s. a ČNB)

Smlouva o převodu majetku - Smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti a o předkupním právu k nemovitosti s věcnými účinky ze dne 21. 10. 2015 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 3. 11. 2015 (záměr zveřejněn od 20. 3. do 6. 4. 2015 a schválen v zastupitelstvu obce dne 21. 5. 2015)

Smlouva nájemní - Smlouva o pronájmu bytu fyzické osobě ze dne 31. 12. 2014 na rok 2015

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POVV ZZ01120.0323 ze dne 2. 12. 2015 ve výši 105 000,-- Kč na realizaci akce "Kanalizace u pivovaru ve Velké Chyšce" (dotace obdržena dne 15. 12. 2015 - výpis č. 169), Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 13. 1. 2016

Darovací smlouva - na finanční dar Centru sociálních služeb Lukavec ze dne 6. 3. 2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 27. 10. a 29. 12. 2015

Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chyška ze dne 13. 10. 2015 za období od 5. 1. 2015 do 30. 6. 2015
 

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel                                        Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu                                   4,54 %

Podíl závazků na rozpočtu                                        1,19 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku        0,00 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům                        0,77 %

Ukazatel dluhové služby                                            0,00 %

Podíl provozního salda k běžným příjmům                   30,78 %


Velká Chyška 13. dubna 2016

Za Krajský úřad Kraje Vysočina
 

      Monika Havelková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání……………………………………………………………………………………

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
 

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Velká Chyška s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.


Dne 13. dubna 2016
 

     Ing. Martin Drs
…………………………………………..

          starosta

 

…………………………………………..

     podpis starosty

 

Rozdělovník:

Stejnopis                 Počet výtisků                            Předáno                            Převzal

1                                    1x                            Obec Velká Chyška                Ing. Martin Drs

2                                    1x                    Krajský úřad Kraje Vysočina            odbor kontroly

—————

Zpět